Legislacja

Resort w sprawie homologacji

24 czerwca 2013

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji

Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448), jako konsekwencja wdrożenia do polskiego prawa ramowej dyrektywy homologacyjnej nr 2007/46/WE. Przedmiotowa ustawa wprowadza m.in. harmonizację procedury homologacji typu dla pojazdów samochodowych oraz przyczep, jak i procedury alternatywne do homologacji typu tj. badanie jednostkowe pojazdu w przypadku pojedynczego egzemplarza.

Do ustawy przygotowano i wprowadzono pakiet 19 aktów wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (Dz. U. z 2013 r., poz. 408). Ustawa jak i wszystkie niezbędne akty wykonawcze do niej zostały wydane i weszły w życie dnia 22 czerwca 2013 r. Umożliwią one wydanie uprawnień jednostkom jak i przeprowadzenie pełnej procedury dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

Warto zaznaczyć, że już w 2007 roku opublikowana została odpowiednia dyrektywa, która stanowiła podstawę do opracowania polskich aktów normatywnych, przyjęcie nowych rozwiązań poprzedzone było stosownymi konsultacjami społecznymi, samo wejście w życie ustawy poprzedzone było 6-cio miesięcznym vacatio legis, w trakcie którego nie skierowano do MTBiGM żadnych zastrzeżeń do opracowanych, przyjętych i ogłoszonych rozwiązań.

Ww. ustawa uchyliła m.in. art. 68 ust. 17, tj. ustawowe zwolnienie z obowiązku homologacji pojazdu wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie oraz pojazdu marki SAM.

Zwolnienie to zostało zastąpione procedurą dopuszczenia jednostkowego pojazdu, zgodnie z zapisami art. 24 implementowanej dyrektywy 2007/46/WE.

W dzisiejszych przekazach medialnych zamieszczona została informacja, że pojazdy specjalistyczne, tj. produkowane w niewielkich partiach często na indywidualne zamówienie, podlegały do dnia 22 czerwca br. badaniu w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a pozytywny wynik tego badania umożliwiał rejestrację w Wydziale Komunikacji.

W publikacjach wskazuje się również, iż w takich przypadkach miała zastosowanie procedura wyłączenia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, o której mowa w uchylonym z dniem 22 czerwca br. art. 68 ust. 17 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nie jest to zgodne z prawdą, gdyż wyłączenie, o którym mowa powyżej, dotyczyło tylko pojazdów wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, natomiast pojazdy w większej liczbie sztuk objęte były badaniami homologacyjnymi, w rezultacie czego podmiot wnioskujący uzyskiwał świadectwo homologacji typu lub decyzję zwalniającą z obowiązku homologacji dla pojazdów z małych serii. Jeżeli podmiot powoływał się na przepis zawarty w art. 68 ust. 17 pkt 4 do rejestracji pojazdu wyprodukowanego w liczbie większej niż jeden rocznie, może to oznaczać działanie niezgodne z przepisami.

Informujemy, że nie istnieje problem braku jednostek do przeprowadzenia badań homologacyjnych. Zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 10 października 2012 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, jednostki, które do dnia wejścia w życie nowych rozwiązań miały upoważnienie do przeprowadzania homologacji, zachowują to prawo przez 12 miesięcy, tj. do 22 czerwca 2014 r.

Procedurę uzyskania dopuszczenia jednostkowego pojazdu określa rozdział 1b ww. ustawy oraz ww. rozporządzenie.

Od chwili wejścia w życie ustawy do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej wpłynęły dwa wnioski od podmiotów gospodarczych w sprawie ich uprawnienia w zakresie badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Działanie Ministerstwa w tym obszarze następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu, który wyraża możliwość i gotowość świadczenia usługi prowadzenia badań dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Aktualnie trwa procedura weryfikacji pod kątem spełnienia przez nie odpowiednich wymagań. Po wyznaczeniu jednostek uprawnionych, minister TBiGM, zgodnie z art. 70za ust. 9 Prawo o ruchu drogowym, ogłosi w drodze obwieszczenia wykaz jednostek, które uzyskały tego typu uprawnienie.