Legislacja

Strażnik ukarze hulajnogistę

27 sierpnia 2021

Strażnik ukarze hulajnogistę
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z dniem 31 sierpnia br. znowelizowane zostaje rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2003.208.2026 z późn. zm. [tekst jednolity – kliknij]. Funkcjonariusze otrzymują nowe uprawnienia, będą mogli skontrolować użytkowników hulajnóg elektrycznych czy urządzeń transportu drogowego też urządzeń wspomagających ruch.

Strażnicy zostają uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 2 Kodeksu wykroczeń: - Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu: „Art. 86a. Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.”.

Wątpliwość budzi kwestia w jaki sposób będą mierzyli prędkość zbliżoną do prędkości pieszych. - Wykroczenie jest łatwe do oceny, bo widać kiedy osoba kierująca hulajnogą wyprzedza pieszych, manewruje między pieszymi. Nie widzę tu żadnego zagrożenia. Na chodniku pieszy ma zawsze pierwszeństwo - ocenia Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie.

Jak przypomina MSWiA strażnicy miejscy będą mogli kontrolować kierujących m.in. rowerami i hulajnogami - zatrzymywać ich, legitymować i wydawać im polecenia dotyczące sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu. - Zasadne jest, aby strażnicy straży gminnych (miejskich) posiadali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń nieprzestrzegających zasad wynikających z ww. ustawy - napisało MSWiA w uzasadnieniu nowych przepisów.- Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy - dodano w ocenie skutków regulacji.

Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny lub nagany. - Naruszenia, które nie zostały ujęte w taryfikatorze mandatów karnych rozpatrywane są na zasadach ogólnych. W tego typu przypadkach zagrożenie karą grzywny wynosi od 20 do 500 złotych - dodaje Robert Gogola. - Wystarczy, że strażnik uzna, iż prędkość sprawcy była wyższa niż pieszego (średnio ok 5 km/h). Funkcjonariusz nie musi również używać żadnych urządzeń do pomiaru prędkości, ani przedstawiać dowodu zatrzymanemu.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r. (jm)