Legislacja

Termin wprowadzenia „korytarzy życia”?

5 listopada 2018

Termin wprowadzenia „korytarzy życia”?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Mamy stanowisko resortu infrastruktury w sprawie terminu rozwiązania problemu „korytarzy życia” na autostradach. Zaprezentowana informacja w sprawie terminu brzmi: sformułowano zadanie i jest ono obecnie w trakcie realizacji. Aktualnie prowadzony jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Już pół roku wcześniej przedstawiciele resortu zapowiedzieli walkę z kierowcami blokującymi dojazd służb po wypadkach na autostradach. O konieczności wprowadzenia takich zmian nie mamy wątpliwości. Niestety brak precyzyjnych regulacji i decyzji powoduje, iż sytuacja trwa, a nawet pogarsza się – w ocenie wielu. Odnotowujemy oburzające zachowania kierowców, którzy wykorzystują utworzony korytarz życia na dalszą jazdę, blokując w ten sposób możliwość dojazdu służb niosących ratunek ofiarom wypadków. – Kiedy wprowadzone zostaną rozwiązania, które wyeliminują to groźne zjawisko?

Działania i plany resortu infrastruktury. - Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą działania w celu opracowania i wdrożenia koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. W przyjętym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 5 kwietnia 2018 r. Programie Realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu”. Jest ono obecnie w trakcie realizacji - dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych – informuje Marek Chodkiewicz, w imieniu resortu infrastruktury. Ponadto planowane jest wspieranie planowanych zmian legislacyjnych poprzez działania edukacyjne. Między innymi poprzez kampanie i wydarzenia z zakresu bezpiecznego poruszania się uczestników ruchu drogowego po drogach szybkiego ruchu. Dodatkowo planowane jest przeanalizowanie - w konsultacji z właściwymi służbami - możliwości podjęcia szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej. Tematyka ta uzupełni zakres zagadnień przewidzianych podczas egzaminu na prawo jazdy: - Na tym etapie zostaną również przedstawione propozycje dotyczące wykorzystania tematyki korytarzy życia podczas egzaminu na prawo jazdy.

Obowiązujące przepisy. Resort infrastruktury przypomina: Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie zasady poruszania się po drogach pojazdów uprzywilejowanych, a także sposób zachowania się pozostałych uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 9 przywołanej ustawy, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Sposób zachowania uczestnika ruchu drogowego będzie zależał od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni – prawej albo lewej, lub na pobocze. Właściwa ocena sytuacji przez uczestników ruchu (przede wszystkim kierujących pojazdami) i zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku zapewnia możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych na odcinkach dróg, na których występuje duże natężenie ruchu bądź też zator drogowy. (jm)