Legislacja

Tych znaków drogowych nie będzie

8 stycznia 2021

Tych znaków drogowych nie będzie
Znak drogowy E-17f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 t”. Przestanie obowiązywać, ale przy drodze pozostanie do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji obok projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – o czym pisaliśmy, opublikowało drugi projekt – dotyczący zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych. To zmiany ważne dla kierowców pojazdów o naciskach osi powyżej 8 t.

Nowelizacja. Pod pozycja 79 rządowego wykazu prac legislacyjnych opublikowany został projekt z dnia 30.grudnia.2020 r. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Tekst skierowano do uzgodnień, które zakończą się 12. stycznia. Jak i tym razem podkreślono: - Wskazany powyżej termin zgłaszania uwag wynika z konieczności pilnego wydania projektowanego rozporządzenia, które związane jest z terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje wejście w życie przepisów w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia, a to powoduje konieczność jednoczesnego wejścia w życie przepisów projektowanego.

Jaki problem jest rozwiązywany? Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst pierwotny: 2002.170.1393 oraz tekst jednolity: 2019.2310 z późn. zm.) w zakresie znaków drogowych związanych z naciskami osi pojazdu. Wydanie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest niezbędne z uwagi na regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wykonuje wyrok TSUE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, umożliwiając poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Zmieniane. Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji proponują modyfikacje przepisów w zakresie: znaczenia znaku B-19 ,,zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Ponadto projektowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h. Projektowana regulacja zastępuje też pojęcie „osi wielokrotnej” pojęciem „grupa osi”, dla zachowania spójności z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 , z późn. zm.). Przedmiotowy projekt dodaje także nowy ust. 7 w § 20, zawierający wyłączenia (wskazane w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw) określonych użytkowników drogi spod zakazu wyrażonego znakiem B-19. Katalog wyłączeń został też uzupełniony o pojazdy wskazane w art. 64e ust. 1 pkt 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (pojazdy dostarczające do szpitali wyposażenie i zaopatrzenie niezbędne do zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), z uwagi na potrzebę zapewnienia sprawnego przemieszczania się tych pojazdów podczas realizacji działań w ramach zwalczania epidemii COVID-19). Ponadto, w konsekwencji regulacji zawartych w przywołanej wyżej ustawie z dnia 27 listopada 2020 r., projekt rozporządzenia przewiduje modyfikację przepisów dotyczących odmian znaków pionowych E-15 z numerem drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej, które w obecnym brzmieniu odnoszą się do nacisków osi pojazdów. Zmieniono także znaków określone w § 65 ust. 1 rozporządzenia: E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” (na E-15a „numer drogi krajowej”) oraz E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” (na E-15b „numer drogi wojewódzkiej”), usuwając powiązanie z naciskami osi pojazdu.

W konsekwencji powyższych zmian, projekt wprowadza odpowiednie zmiany w załączniku do rozporządzenia. Zgodnie z projektowaną regulacją, znaki E-15e, E-15f, E-15g, E-15h umieszczone na drogach publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać w organizacji ruchu do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków (co wynika z art. 20 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw). W takim przypadku znaki te będą wskazywały wyłącznie numer i rodzaj (kategorię) drogi. (jm)