Legislacja

Znaki drogowe związane z naciskami osi pojazdu

6 stycznia 2021

Znaki drogowe związane z naciskami osi pojazdu
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W dniu wczorajszym minister infrastruktury do konsultacji publicznych i opiniowania przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Akt wykonawczy w związku z - już tylko oczekującą na publikację - ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Termin konsultacji. Uwagi mają być zgłaszane do 12. stycznia. Termin krótki, albowiem wynika on z konieczności pilnego wydania zaproponowanego rozporządzenia, które związane jest z terminem wejścia w życie przepisów – oczekującej na publikację - ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy przywołana ustawa przewiduje wejście w życie przepisów w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia, a to powoduje konieczność jednoczesnego wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia.

Cel regulacji. Zaproponowane rozporządzenie wprowadza zmiany do przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 oraz z 2020 r. poz. 862) w zakresie znaków drogowych związanych z naciskami osi pojazdu. Projektowane przepisy stanowią konsekwencję zmian zawartych w procedowanym projekcie rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (nr 79 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) oraz w ustawie z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wymieniona wyżej ustawa wykonuje wyrok TSUE z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, umożliwiając poruszanie się po drogach publicznych w Polsce pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t bez konieczności uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Jak wyjaśniane jest w ocenie skutków regulacji: - Efektem wprowadzanych zmian będzie zapewnienie zgodności przepisów z zakresu znaków i sygnałów drogowych z regulacjami ustawowymi wprowadzanymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów.

Zakres zmian. Projektowane zmiany dotyczą modyfikacji brzmienia przepisów w zakresie warunków umieszczania znaku B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t”, oraz znaków E-15a, E-15b, wskazujących odpowiednio numer drogi krajowej albo drogi wojewódzkiej. Jednak nie są to jedynie zmiany. Zaproponowana regulacja przewiduje usunięcie dotychczasowych znaków E-15e, E-15f, E-15g, E-15h.

W rezultacie wprowadzanych zmian tytuł pkt 3.2.20 ma otrzymać brzmienie: „3.2.20. Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż ... t”. Zgodnie z projektowaną regulacją znak B-19 będzie umieszczany na drodze oraz na granicach obszaru tworzącego strefę, o której mowa w przepisach art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych, a także na drogowych przejściach granicznych. Tym samym zostanie wyeliminowana możliwość umieszczania tego znaku na drogach publicznych w innych przypadkach.

Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w pkt: Zasady rozmieszczania informacji na tablicach przeddrogowskazowych, Znak z numerem drogi wojewódzkiej, Znak z numerem drogi wojewódzkiej, Umieszczanie znaków z numerem drogi; Tabliczka T-34, polegające na usunięciu z przepisów znaków: E-15e „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”, E-15f „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t”, E-15g „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15h „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” oraz zapisów odwołujących się do tych znaków. W konsekwencji zmian wymienionych przepisów wprowadzone będą również odpowiednie zmiany w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych”.

Projektowana regulacja zmienia też nazwy znaków: E-15a „numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” (na E-15a „numer drogi krajowej”) oraz E-15b „numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t” (na E-15b „numer drogi wojewódzkiej”), usuwając powiązanie z naciskami osi pojazdu. Zgodnie z projektem, znaki E-15e, E-15f, E-15g, E-15h umieszczone na drogach publicznych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będą mogły pozostać w organizacji ruchu do czasu ustalenia organizacji ruchu przewidującej wymianę tych znaków (co wynika z art. 20 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw).W takim przypadku znaki te będą wskazywały wyłącznie numer i rodzaj (kategorię) drogi. (jm)