Legislacja

Tylko sytuacje bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem mogą usprawiedliwić przekroczenie prędkości

7 marca 2018

Tylko sytuacje bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem mogą usprawiedliwić przekroczenie prędkości
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrzyła sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059). Sprawozdanie przedstawiał poseł Marek Wójcik. Jednomyślnie przyjęto zaproponowane zmiany, czyli uznano za zasadną nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie w jakim zmiana dotyczy odbierania praw jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/godz. w terenie zabudowanym. Dodajmy projekt był już opiniowany przez organizacje samorządowe, a przed powołaniem podkomisji odbyło się jej pierwsze czytanie (10 stycznia 2018).

Propozycje Podkomisji i decyzje Komisji. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 6 marca br. debatowała nad sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej powołanej do analizy senackiej propozycji uwzględnienia stanu wyższej konieczności, w sytuacji gdy kierowcy odbierane jest prawo jazdy po przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/godz. w terenie zabudowanym. Senacki projekt zmian w ustawie jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. Wówczas TK orzekł o niekonsytucyjności przepisu o obowiązkowym odbieraniu prawa jazdy w zakresie w jakim nie przewiduje stanu wyższej konieczności. Podkomisja zaproponowała doprecyzowanie przepisów zaproponowany przez wnioskujących o zmianę prawa senatorów, tak aby zastąpić ten mówiący o przypadku, kiedy prawo jazdy nie będzie odbierane w „sytuacji niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka” na „sytuację w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu dobru chronionemu prawem”. Propozycja rozszerza „sytuacje ujęte w stanach wyższej konieczności” i obejmie je wszystkie np. przewóz chorego do szpitala, rodzącej, ale też strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, dojeżdżających do miejsca zbiórki przed akcją dużych rozmiarów, mającą doprowadzić do tego, aby nie zaistniały np. szkody w środowisku. Nie będzie tu automatycznego obejmowania wszystkich osób powołujących się na przepis. Każdorazowo sytuację będzie badał i decyzję podejmie starosta. W związku z tym zaproponowano także wydłużenie czasu na podjęcie odpowiedniej decyzji z 14 do 21 dni. Komisja propozycje swojej podkomisji przyjęła jednomyślnie.

Zmiany ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w art. 135 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: „1aa. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.”

Zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - w art. 102: 1) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: „1aa. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego.”; 2) po ust. 1d dodaje się ust. 1da w brzmieniu: „1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o tym fakcie.” (jm)