Legislacja

Tymczasowe odstępstwa w czasie prowadzenia pojazdu

4 marca 2022

Tymczasowe odstępstwa w czasie prowadzenia pojazdu
(fot. PIXABAY)

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców [kliknij].

Wydane na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 oraz z 2022 r. poz. 209) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (M. P. z 2022 r. poz. 293) wprowadza odstępstwa dla czasu prowadzenia pojazdów. Są to odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.).

Tymczasowe odstępstwa, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy dotyczą:

- dziennego czasu prowadzenia – nie może przekroczyć 11 godzin;

- tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – nie może przekroczyć 60 godzin;

- łącznego czasu prowadzenia pojazdu - w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;

- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;

- kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Jak zalecił minister - kierowcy, mają wpisywać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z ww. odstępstw.

Regulacja dotyczy okresu od 4 marca do 2 kwietnia 2022 r., obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Stosowanie tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy w ostatnim zdaniu Obwieszczenia. (jm)