Legislacja

Ustawa nowelizująca kwestie tzw. punktów karnych już opublikowana

19 czerwca 2023

Ustawa nowelizująca kwestie tzw. punktów karnych już opublikowana
RCL. Dzienniki Ustaw z 2023 r. poz. 1123. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (fot. screen)

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z „wrzutką”, została podpisana a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. I tak z dniem 1 lipca br. w życie wchodzi nowelizacja dotycząca m.inn. tzw. punktów karnych i kursów prowadzonych w word-ach.

Prezydent RP podpisał, RCL opublikował ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która pierwotnie miała nowelizować dwie kwestie: opłaty ewidencyjnej i poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usług firm transportowych posługujących się aplikacjami. Już w Sejmie do projektu trafiła „wrzutka” dotycząca art. 98 ustawy o kierujących pojazdami zmieniająca okres kasowania tzw. punktów karnych z dwóch lat do jednego roku oraz przywracająca kursy redukujące prowadzone w word-ach. Poniżej komunikat Kancelarii Prezydenta RP.

16 czerwca br. Rządowe Centrum Legislacji pod pozycją 1123 [kliknij] opublikowało akt. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia – czyli 1 lipca br. - i w terminach późniejszych lub w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Informacja

o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym w dwóch zasadniczych aspektach. Pierwsza część zmian znosi obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów, z wyjątkiem opłat ewidencyjnych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń. Druga część zmian wprowadza rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji.

Odnosząc się do pierwszego zakresu nowelizacji, należy wskazać, że opłata ewidencyjna stanowi przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Jest ona pobierana przez:

a) organy samorządowe - w związku z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji pojazdów, m.in. wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy,

b) przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – za przeprowadzenie badania technicznego i odnotowanie odczytu drogomierza pojazdu po jego wymianie.

Wysokość opłaty ewidencyjnej określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy - Prawo o ruchu drogowym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie opłata ewidencyjna mieści się w przedziale od 50 gr do 1 zł. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że opłaty ewidencyjne pobierane od obywateli przez organy jednostek samorządu terytorialnego i stacje kontroli pojazdów łącznie stanowią 14,5% przychodów Funduszu CEPiK. Głównym jego przychodem jest natomiast opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń, korzystające z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców w celu prowadzenia działalności gospodarczej (np. dzięki dostępowi do danych o punktach karnych, ubezpieczyciele mogą lepiej oszacować ryzyko ubezpieczeniowe). Zniesienie opłaty ewidencyjnej w zakresie wskazanym w ustawie, poza uchyleniem zbędnych obciążeń finansowych, ma się przyczynić do wprowadzania ułatwień w zakresie automatyzacji niektórych procedur urzędowych dotyczących obrotu dokumentami wydawanymi kierującym pojazdami.

Odnosząc się do drugiego zakresu nowelizacji tj. rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, wskazać należy przede wszystkim na regulacje, które nakładają obowiązki wiążące się z zapewnieniem przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas przewozu.

Na podstawie art. 27e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie obowiązany przed rozpoczęciem współpracy do weryfikacji osób, którym zleca przewóz osób, w zakresie:

1) tożsamości;

2) posiadania odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym określonego w ustawie o kierujących pojazdami, stwierdzonego w wydanym w kraju prawem jazdy;

3) niekaralności za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Weryfikacja następować będzie przez okazanie przez osobę, której przedsiębiorca zleca przewóz osób dokumentu tożsamości, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym oraz zaświadczenia o niekaralności wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy. Weryfikacji prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokonywał będzie w trybie osobistego stawiennictwa. Dokonanie weryfikacji przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób potwierdzał będzie przez wykonanie zdjęcia osoby, której zleca przewóz osób, umożliwiającego ustalenie wizerunku twarzy tej osoby oraz odwzorowanie cyfrowe wymaganych dokumentów. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie weryfikował, w tym elektronicznie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość w trakcie świadczenia usługi przewozu, z częstotliwością niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa przewozu osób, jednak nie rzadziej niż raz na 50 przewozów, czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono. Czynność ta będzie potwierdzana w postaci zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy osoby wykonującej przewóz.

Przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będą przetwarzać informacje dotyczące osób, którym zlecono przewóz, w tym dane osobowe zawarte w dokumencie tożsamości, informacje zawarte w dokumencie stwierdzającym posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, informacje zawarte w zaświadczeniu o niekaralności oraz zdjęcie z wizerunkiem twarzy, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym osoba, której dotyczą przetwarzane informacje, zakończyła współpracę z danym przedsiębiorcą prowadzącym pośrednictwo przy przewozie osób.

Ponadto w ustawie zawarto regulacje, które przewidują, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób może na wniosek innego przedsiębiorcy prowadzącego takie pośrednictwo, przekazać temu przedsiębiorcy informacje o osobach, którym zleca przewozy osób, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób będzie ponadto obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji oraz o wyniku tej weryfikacji.

W przypadku rozliczania opłaty za przewóz osób przy użyciu aplikacji mobilnej, kierowca, na żądanie uprawnionego organu kontroli, będzie obowiązany okazywać i udostępniać urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna do kontroli w zakresie spełnienia wymagań dla aplikacji mobilnej oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o podatku od towarów i usług.

Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas - z upływem dwóch lat.

W art. 8 ustawy zmieniono ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach późniejszych lub też w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP