Legislacja

Ustawa o karach dla pijanych kierowców - opublikowana

17 kwietnia 2015

90dc99e3a865654d61e832876f22e49d95499f3b

(515-93)

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian w Kodeksie karnym przepis dotyczący dożywotniego cofnięcia uprawnień pijanym kierowcom:

“§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177. § 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. § 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3. (...)

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni, z wyjątkiem przepisu dotyczącego informacji centralnej ewidencji kierowców przekazywanej staroście w celu wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy - ten obowiązuje z dniem 4 stycznia 2016 roku.