Legislacja

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego

2 listopada 2020

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy - o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719). Rozwiązanie ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a dokładniej wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton - bez konieczności uzyskiwania zezwoleń, który będzie jednak mógł być ograniczony przez zarządcę drogi lub samorządy.

Projekt wpłynął do Sejmu 28. października i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Wśród zmian zaproponowano nowelizacje w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

1) zmiana definicji pojazdu nienormatywnego;

2) zmiany w zakresie zasad wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego i kar dla pojazdów nienormatywnych:

a) usunięcie kategorii I zezwoleń, w tym opłat dla niej i kar za jej brak,

b) zmiany w zakresie innych kategorii w odniesieniu do nacisku osi 11,5 t, tzn. wykreślenie z zezwoleń nacisków osi poniżej 11,5 t;

3) ustanowienie nowej proporcjonalnej siatki kar za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia obecnej kategorii VII, czyli najcięższych pojazdów (od 6 do 10 tys. zł.). Przy czym pozostawiono bez zmian najwyższą karę w wysokości 15 tys. zł.

4) dodanie nowych uprawnień do kontroli nacisków osi dla straży gminnej.

Projekt definicji pojazdu nienormatywnego: Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 pkt 35a otrzymuje brzmienie:

„35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;”;

Aktualnie obowiązująca definicja pojazdu nienormatywnego:

35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;. (jm)