Legislacja

Ustawa przeciwko łamaniu covidowych zakazów

20 października 2020

Ustawa przeciwko łamaniu covidowych zakazów
Sejm RP. Druk 684. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [klinij] (screen)

W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostanie procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nazwijmy ją „maseczkową”. Jest to kolejny projekt, kolejnej grupy posłów, przypomnijmy projekt poselski pozwala na przyspieszenie procedur związanych z uchwaleniem ustawy.

Potrzeba zmian. Prawnicy oceniają, iż po doprecyzowaniu przepisów w ustawie tym samym do sądów trafi mniej spraw związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku zakrywania nosa i ust. Dziś policjanci wystawiając mandaty powołują się art. 54 kodeksu wykroczeń: „Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.” - Sędziowie zwracają uwagę, że przepisy są nieprecyzyjne i brakuje ustawowych jasnych regulacji. W żadnej z ustaw antycovidowych przyjętych od marca przez rząd temat maseczek nie został poruszony. Ludzie kwestionują obowiązek noszenia maseczek, bo przepis jest nieprecyzyjny i kara z niego bezpośrednio nie wynika – zwraca uwagę redakcja „Rzeczpospolitej”.

Projektowane regulacje. W projekcie przewidziano dodanie artykułów 46bb i 46bc oraz art. 53a w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. Zmiana zakłada wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przesłanką wydania rozporządzenia byłoby ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydając rozporządzenie minister miałby obowiązek w szczególności uwzględnić zabezpieczenie zdrowia publicznego oraz powszechność przestrzegania obowiązku – uzasadnia Biuro Legislacyjne Sejmu. – Nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa, o którym mowa w projektowanym art. 46bb ust. 1 pkt 1-3 ustawy, stanowiłoby uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży lub odstąpienia od oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Posłowie zaproponowali więc wprowadzenie przepisu karnego penalizującego naruszenie obowiązku zakrywania ust i nowa, o którym mowa w projektowanym art. 46bb ust. 1 ustawy. Nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa byłoby zagrożone karą grzywny (projektowany art. 53a ustawy). – Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: „Art. 53a. Kto nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w art. 46bb ust. 1, podlega karze grzywny.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Zdzisława Wolskiego. Wg projektu ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (jm)