Legislacja

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy

13 lipca 2022

Uzgodnienia projektu nowelizacji rozporządzenia sprawie wydawania prawa jazdy
(fot. archiwum Grupa IMAGE)

Do uzgodnień [kliknij] przekazany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [kliknij]. W uzasadnieniu autorzy zmian piszą: - Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231, z późn. zm.), wynikającą z potrzeby przyśpieszenia wymiany uprawnień do kierowania pojazdami wydanymi w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Wśród zaproponowanych zmian postulaty branży transportowców oraz szkoleniowców.

Jaki problem jest rozwiązywany? Potrzeba poprawienia procesu wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny, dokonania wpisu kodu 95 w prawie jazdy oraz wydania profilu kierowcy zawodowego wymaganego do wpisu w prawie jazdy tego kodu Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Konieczne jest wprowadzenie procedury przed wejściem w życie przepisów ustawy. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj reguluje te zagadnienia we własnym zakresie. Zastosowane rozwiązania dotyczące wydawania prawa jazdy z wpisem potwierdzającym odbycie odpowiedniej kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego są wdrożeniem przepisów dyrektywy. Jednak sposób wydawania, czy obieg dokumentów są regulowane przepisami wewnętrznymi krajów UE - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Profil Kierowcy Zawodowego. Obecnie według obowiązujących przepisów do wydania profilu kierowcy zawodowego oraz dokonania w prawie jazdy wpisu kodu 95 wymaga się świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w Polsce. Zaproponowana przez resort infrastruktury zmiana polega na zastąpieniu wyrażenia „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej” wyrażeniem „w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” przez co wpis w prawie jazdy kodu 95 i profilu będzie następować również na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej wydanych poza Polską.

Potwierdzanie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. W procedurze wymiany prawa jazdy autentyczność dokumentu wydanego w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny - według zaproponowanych zmian będzie łatwiejsza. - Aktualnie nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą oraz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Projektowana zmiana polega na dodaniu kolejnego wyjątku, kiedy nie będzie obowiązku weryfikacji obcego prawa jazdy przy jego wymianie na polskie prawo jazdy. Chodzi mianowicie o prawo jazdy wydane w państwie, na którego terytorium toczy się konflikt zbrojny. Dodatkowym jednak warunkiem zwolnienia z obowiązku weryfikacji obcego prawa jazdy będzie przedstawienie organowi dowodu potwierdzającego wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy, np. dokumentu urzędowego lub prywatnego w postaci umowy o pracę w charakterze kierowcy u przedsiębiorcy prowadzonego działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego.

Projektowane rozporządzenie zostanie skierowane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zacznie obowiązywać 14. dni po publikacji. (jm)