Legislacja

Wchodzą w życie akty wykonawcze dot. badań lekarskich i psychologicznych

20 lipca 2014

W życie wchodzą dwa - tak oczekiwane - akty wykonawcze ustawy o kierujących pojazdami, a tu: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców orazrozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zmianą wspólną rozporządzeń jest szczegółowe określenie warunków dokonywania stanu narządu ruchu oraz występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto związane są z rezygnacją z przepisów przeniesionych na poziom ustawowy a dot. np. badań przeprowadzanych w trybie odwoławczym. Doprecyzowano tryb przeprowadzania badań. Także w kontekście oceny możliwego uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub nadużywania leków zaburzających zdolność kierowania pojazdem. W zakresie badań psychologicznych wprowadzono zmiany w procedurach i szczegółowych opisach badań oceniających widzenie zmierzchowe, czy zjawisko olśnienia, czy sprawności intelektualnej, osobowości, temperamentu itd. Wydający rozporządzenia minister zdrowia określił także stawki opłat za przeprowadzane badania. Jak przewidziano w art. 137 ustawy o kierujących dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.