Legislacja

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy

11 kwietnia 2018

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy
(fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula)

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. odbędzie się 61. posiedzenie Sejmu RP, głównymi zapowiedzianymi punktami ma być kontynuacja prac nad reformą sądownictwa. Jedna wśród ogłoszonego porządku dziennego  porządku obrad maja być dwa sprawozdania:

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2059 i 2285) oraz

- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2090 i 2325).

Prędkość wyższa niż 50 km/godz. i stan wyższej konieczności. Zapowiedziane sprawozdanie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych wnioskuje o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2016 r. orzekającego, iż zatrzymanie prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/godz. ze względu na stan wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia lub zdrowia jest niezgodne z Konstytucją RP. Przypomnijmy - projekt wpłynął do Sejmu w listopadzie 2017 r., po zasięgnięciu opinii organizacji samorządowych, w styczniu 2018 odbyło się I czytanie projektu, wówczas skierowano go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca poseł Marek Wójcik przedstawi wniosek o przyjęcie ustawy.

Kierowca zawodowy z ubytkiem słuchu. Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami dotyczy jednoznacznego przesądzenia, że niepełnosprawność w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu nie może być uznana za przeciwskazanie zdrowotne do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D1 albo D. Do Sejmu projekt wpłynął 29 marca 2017 r., w grudniu skierowany został do I czytania w komisjach, które odbyło się w lutym. Sprawozdawca poseł Jerzy Paul przedstawi wniosek o przyjęcie ustawy.

Już wielokrotnie pisaliśmy o procedowaniu przywołanych powyżej ustaw, czytelnicy pytają - czy już uchwalone? Możemy odpowiedzieć, dzisiaj kolejny etap i jednoznaczne wnioski o uchwalenie projektów. (jm)