Legislacja

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu

22 stycznia 2020

Zapłata w terminie 7 dni od wydania pojazdu
Senat RP – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 43) [kliknij]

Senat RP przygotował inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 43). Celem propozycji jest wprowadzenie regulacji przewidującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy usunięty z drogi pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Właściciel pojazdu byłby zobowiązany do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty wydanie pojazdu. Wyjątek - osoby przebywające na terytorium RP czasowo lub niemające stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Te będą przedkładały dowód uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu.

Cel regulacji. Celem projektu jest zastąpienie regulacji uniemożliwiającej wydanie usuniętego z drogi pojazdu do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie, regulacją przewidującą jedynie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w przypadku gdy pojazd zostanie wydany bez uiszczenia opłaty. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt K 6/17). Jego sentencja została ogłoszona 12 grudnia 2018 r. w Dz. U. poz. 2322, a pełna treść wraz z uzasadnieniem w OTK ZU A z 2019 r. poz. 1 – czytamy w uzasadnieniu najnowszej inicjatywy ustawodawczej Senatu RP dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Wyrok TK regulował: art. 130a ust. 5c w zakresie, w jakim przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadku m.in. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub gdy utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie oraz art. 130a ust. 7 pkt 1, który stanowi, że wydanie usuniętego pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Wyrok wszedł w życie 13 września 2019 r., z tą datą  niekonstytucyjny przepis przestał obowiązywać, a więc istnieje luka.

Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Dotychczas nie było możliwe wydanie pojazdu bez uiszczenia opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie. Projekt przewiduje wydanie pojazdu mimo niewniesienia opłaty. W takim przypadku zobowiązany do jej wniesienia powinien to uczynić w terminie 7 dni od wydania pojazdu. W przeciwnym przypadku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne obejmujące także odsetki. W przypadku osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemających stałego miejsca zamieszkania albo pobytu, do odzyskania pojazdu konieczne będzie przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty w chwili wydania pojazdu. Projekt przewiduje, że do czasu wydania rozporządzenia przez ministra, wzór potwierdzenia wydania pojazdu określać będzie rada powiatu. We wzorze tym (potwierdzeniu) będą się znajdować informacje niezbędne do wydania tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Regulacje stosowane w innych krajach. Uzależnienie wydania usuniętego z drogi pojazdu od uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu jest powszechnym zjawiskiem w innych krajach. Ma to miejsce m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, czy Singapurze. W niektórych krajach opłata jest obniżana pod warunkiem, że zostanie wniesiona w ciągu 24 godzin od usunięcia pojazdu.

Projekt został skierowany do Komisji Ustawodawczej; Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, gdzie termin przygotowania sprawozdania upływa 27 lutego 2020 r. (jm)