Legislacja

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne

18 sierpnia 2022

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne
Janusz Cieszyński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (fot. KPRM - mat. prasowe)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych opłat, w którym zapowiada likwidację „opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym”.

W dniu wczorajszym w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem projektu UD 426 [kliknij] opublikowane zostały założenia Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM. Planowany termin przyjęcia projektu to III/IV kwartał br.

Jak czytamy z założeniach: „Istotą planowanych w projekcie ustawy rozwiązań jest wyeliminowanie opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym. Projekt obejmie także zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji - wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane a rozpoczęcie ich pobierania miało nastąpić od dnia określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Zgodnie z projektem nie będzie również pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W związku z powyższym założeniem podmioty zobowiązane obecnie do pobierania opłaty ewidencyjnej - starosta, marszałek, wojewoda, przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów - nie będą musiały składać miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych. W związku z faktem, iż dysponentem Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest minister właściwy do spraw informatyzacji a przepisy związane z funkcjonowaniem centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów, a także o Funduszu, który stanowi źródło finansowania wydatków związanych z budową, funkcjonowaniem i rozwojem tych ewidencji znajdują się w gestii tego ministra, w projekcie uwzględniono również przeniesienie regulacji dotyczących opłaty ewidencyjnej z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - do jej części dotyczącej Funduszu”. (jm)