Legislacja

Zbiór ePD: są rozporządzenia w sprawie pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych

31 marca 2014

W Dziennikach Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia regulujące zagadnienia związane z pojazdami samochodowymi uznanymi za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Podstawą prawną obu jest nowela ustawy w sprawie podatku od towarów i usług, która weszła w życie.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prawnego na 31.3.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

rozporządzenia

w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów

Projekt

rozporządzenia

w sprawie rodzaju placówek, zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie

w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Rozporządzenie

w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wyrok TK

sygn. akt P 27/13

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Rozporządzenie

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Rozporządzenie

w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431