Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów

1 lipca 2022

Zmiana rozporządzenia dot. unieważniania dokumentów pojazdów
(fot. PIXELS)

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji [kliknij] [kliknij].

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury pod numerem 233 opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. Propozycja skierowana została do konsultacji publicznych. Jak wyjaśniają autorzy na podstawie art. 4 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) zmianie ulega delegacja ustawowa określona w art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056). Zgodnie z art. 29 pkt 6 ww. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące zmiany delegacji ustawowej do tej delegacji wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tj. z dniem 4 września 2022 r. W tym samym czasie wchodzą w życie przepisy znoszące obowiązek posiadania karty pojazdu, wprowadzone również ww. ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego sposób unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, w którym nie będzie już przepisów o obowiązku unieważniania karty pojazdu. W przedmiotowym projekcie rozporządzenia określony został nowy wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz wzór zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu uwzględniający brak obowiązku unieważniania karty pojazdu.

Zaświadczenia wydane według dotychczasowych wzorów zachowają ważność. Rozporządzenie musi wejść w życie z dniem 4 września 2022 r. (jm)