Legislacja

Zmiany w ustawie o drogach publicznych

6 marca 2019

Zmiany w ustawie o drogach publicznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wczoraj, 5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt, tego samego dnia wpłynął do Kancelarii Sejmu. Najbliższe posiedzenie parlamentu odbędzie się 13-15 marca. Przed nami procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Projektowana regulacja zakłada możliwość wyznaczenia, w drodze rozporządzenia, podmiotu publicznego do realizacji usług związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych. Mając na uwadze unikatowy charakter oraz stopień skomplikowania części usług możliwe jest, że do ich realizacji będzie zdolny jeden podmiot posiadający odpowiednie przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, rozwoju, wdrażania lub utrzymania technologii teleinformatycznych. Podmiot ten będzie dysponował prawem wyłącznym do wykonania usług wskazanych w projekcie ustawy a uszczegółowionych w wydawanym na jej podstawie rozporządzeniu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych zmienia przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (2018.2068 z późn. zm.). Celem zmian jest kontynuowanie założeń przyjętych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2018.12), w której powierzono prawo do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, zakładając koncentrację wszystkich kompetencji dotyczących Krajowego Systemu Poboru Opłat w ramach organu administracji rządowej. Przyjęte przepisy zapewniły maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich (w tym z kapitałem zagranicznym), maksymalizację stopnia wykorzystania istniejących aktywów, a także właściwą ochronę bezpieczeństwa danych, które są gromadzone w KSPO, a są ważne z punktu widzenia interesów państwa. Autorzy projektu uzasadniają: - W trakcie realizacji projektu Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat uznano za konieczność zapewnienia odpowiedniej wymiany niektórych danych z innymi jednostkami publicznymi np. z KAS. Z uwagi na fakt że związane to jest ściśle z działalnością publiczną tylko niektóre podmioty funkcjonujące na rynku mogą realizować zadania z zakresu takiej ochrony. Wobec czego zdecydowano, aby zapewnić możliwość powierzenia wykonywania usług z zakresu budowy, rozwoju wdrożenia lub wsparcia urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty na zasadzie wyłączności zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE.

Projekt nie będzie poddany konsultacjom publicznym ze względu na fakt, że projektowana ustawa ma na celu powierzenie czynności związanych z rozwojem elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej podmiotowi państwowemu w sposób, który nie będzie miał wpływu na użytkowników systemu. (jm)

* * *

KOMUNIKAT KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW: Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) przejął obecny system poboru opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty elektronicznej zawiera nieadekwatne rozwiązania technologiczne, co oznacza konieczność zastąpienia ich nowym systemem.

Projekt tworzy podstawy do wyznaczenia podmiotu publicznego, który realizowałby usługi związane z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych.

Minister infrastruktury w rozporządzeniu będzie mógł wyznaczyć podmiot publiczny, który dzięki posiadanemu doświadczeniu - w drodze wyłączności - stworzy podstawy i zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych. Nowy system, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, umożliwi sprawniejszy pobór opłat drogowych. Podmiot wyznaczony będzie zobowiązany do wykonania kluczowych części usług samodzielnie.

Wykonywanie usług przez wyznaczony podmiot publiczny usprawni współpracę z innymi państwowymi systemami teleinformatycznymi, np. systemami teleinformatycznymi służącymi do monitorowania przejazdu pojazdów po drogach publicznych oraz usprawni wymianę danych dotyczących ruchu pojazdów z niektórymi służbami, np. Krajową Administracją Skarbową.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom możliwa będzie skuteczniejsza kontrola państwa oraz sprawniejsze zarządzanie systemem viaToll przez GITD. Projekt ustawy zapewni większą sprawność funkcjonowania systemu oraz należytą ochronę gromadzonych danych.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.