Legislacja

Zmiany w ustawie o transporcie ponownie w wykazie prac RM

29 stycznia 2020

Zmiany w ustawie o transporcie ponownie w wykazie prac RM
Wśród wielu projektowanych zmian ustawy o transporcie drogowym autorzy wprowadzają instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz regulują kwestie nauczania na odległość (fot. archiwum Grupa IMAGE)

W II kwartale br. Rada Ministrów ma rozpatrzyć projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – dowiadujemy się śledząc nowe wpisy w Wykazie prac legislacyjnych i programowych RM. Tu mówimy o wpisie oznaczonym numerem UC18 [kliknij], który wcześniej – dziś już w archiwalny poprzedniku obowiązującego wykazu – został pomieszczony i wskazany jako procedowany pod numerem UC164 [kliknij] i wówczas termin wyznaczono na IV kwartał 2019.

Wśród wielu projektowanych zmian autorzy wprowadzają instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz regulują kwestie nauczania na odległość. Przywołajmy szczegółową informację o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: - Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest transpozycja do ustawodawstwa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, zwanej dalej „dyrektywą 2018/645”. Ponadto celem tego projektu jest zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy w kierunku podniesienia efektywności tych szkoleń, uproszczenia i utansparentnienia zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców. Dodatkowo przedłożenie ma na celu podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, tj. podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, oraz dostosowanie obiegu dokumentów i danych do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Projekt tekstu nowelizacji nadal nie został opublikowany. (jm)