Legislacja

Zmiany w ustawie swoją drogą, ale problem pozostaje. Jest zapowiedź protestu

25 sierpnia 2022

Zmiany w ustawie swoją drogą, ale problem pozostaje. Jest zapowiedź protestu
Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów potwierdza, iż diagności opowiadają się za wprowadzeniem europejskich standardów w systemie badań technicznych: - Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywa on w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewniam, że stacje kontroli pojazdów chcą swoje obowiązki wykonywać rzetelnie. Oczekujemy, że w ślad za zmianami przewidzianymi w projekcie ustawy pójdą następne i wreszcie zwaloryzowane zostaną opłaty za badania, których cena nie zmieniła się prawie od dwóch dekad. Jeśli system badań technicznych ma być sprawny i wydolny, prowadzenie stacji kontroli pojazdów musi być rentowne, co w obecnych warunkach jest trudne do osiągnięcia. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie RP do pierwszego czytania został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ta nowelizacja wprowadza regulacje w przepisach w zakresie badań technicznych pojazdów. Planowane - 60. posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 14, 15, 16 września br. W dniu wczorajszym za dziennikiem „Rzeczpospolita” otrzymaliśmy informację o planowanym centralnym proteście.

Rządowe uzasadnienie. Jak czytamy w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2540 [kliknij]): „w celu prawidłowego wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE, proponuje się rozwiązania przewidujące stworzenie spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie.”.

Zakres proponowanych zmian. - Projekt zawiera szereg rozwiązań, których przyjęcie zapewni pełne i prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE - informują autorzy nowelizacji i wymieniają następujące zmiany:

1) przeprowadzenie zmian w zakresie sprawowanego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych;

2) wprowadzenie zmian w celu stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego na celu zapewnienie wysokiego poziomu jakości przeprowadzonych badań technicznych pojazdów i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiającego sprawne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości związane z prowadzeniem działalności w zakresie badań technicznych, niezwłoczne ich eliminowanie i zapobieganie pojawianiu się ich w przyszłości;

3) stworzenie nowego systemu prowadzenia szkoleń dla diagnostów (wstępnych i okresowych);

4) ustanowienie organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia diagnostów oraz uregulowanie kwestii działalności tych ośrodków, mając na względzie konieczność zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu szkoleń diagnostów;

5) wprowadzenie zmian w zakresie egzaminowania i nadawanie uprawnień diagnostom;

6) wyznaczenie krajowego punktu kontaktowego odpowiedzialnego za wymianę informacji z pozostałymi państwami członkowskimi UE oraz z Komisją Europejską.

Przechodząc do konkretów proponowane jest: „Mając na względzie fakt, że system badań technicznych w Polsce wymaga przebudowy, wprowadzenie powyższych rozwiązań jest niezbędne z uwagi na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w konsekwencji prawidłowego osiągnięcia celów, w zakresie minimum implementacyjnego, jakie wyznaczają nam przepisy unijne. Zawarcie w ustawie przepisów uwzględniających powyższe aspekty wprowadzi zmiany o charakterze prawno-instytucjonalnym, takie jak:

- wyznaczenie organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczenia cechy identyfikacyjnej oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu mającego wpływ na poprawę jakości badań technicznych, tj. organu zarządzającego systemem prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów - Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

- wprowadzenie instrumentów oddziaływania przez organ nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i organ sprawujący nadzór nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych pojazdów, np. kontrole doraźne przedsiębiorców i innych podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów, wprowadzenie instytucji ponownego badania technicznego w przypadku nieprawidłowości lub wątpliwości,

- stworzenie centralnego rejestru diagnostów zapewniającego prawidłowy nadzór i możliwość szybkiego reagowania na ujawnione nieprawidłowości,

- stworzenie nowego systemu szkolenia kandydatów na diagnostów, a także warsztatów doskonalenia zawodowego,

- wyznaczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organu prowadzącego Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialnego za wymianę informacji z punktami kontaktowymi innych państw członkowskich UE oraz z Komisją Europejską,

- wyznaczenie starosty jako organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorcami i jednostkami prowadzącymi ośrodki szkolenia oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.”.

Obowiązywanie. Zaproponowane zmiany mają zostać wprowadzone do ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o podatku dochodowym od osób prawnych; o dozorze technicznym; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawa - jak zaproponowano - ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem art. 18 ust. 1 (dot. cofnięcia uprawnień diagnosty), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Konsultacje i inne opinie. Jak wskazują eksperci termin transpozycji dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep upłynął w 2018 r. Przypominają także, iż aktualny projekt to kolejna wersja zmian. Na przełomie 2018 i 2019 roku w parlamencie był procedowany odpowiedni projekt, i tam podczas trzeciego czytania został zdjęty z porządku obrad [kliknij] [kliknij] i już nie wrócił.

Związek Dealerów Samochodów wskazuje: „Zmiany w ustawie swoją drogą, ale największy problem stanowią niezaktualizowane od 2004 roku ceny badań technicznych wykonywanych przez SKP. Trudno bowiem wymagać rzetelnych badań, jeżeli ceny za nie są takie same jak 18 lat temu. Jeżeli spojrzymy na jakikolwiek wskaźnik ekonomiczny dotyczący naszego kraju, to najczęściej od tego czasu wzrósł on kilkukrotnie”. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wielokrotnie zwracała uwagę na fakt, iż dalsze zamrożenie wysokości opłat za badania spowoduje, że z powodów ekonomicznych zamykane są i będą kolejne stacje. Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów potwierdza, iż diagności opowiadają się za wprowadzeniem europejskich standardów w systemie badań technicznych: - Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywa on w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewniam, że stacje kontroli pojazdów chcą swoje obowiązki wykonywać rzetelnie. Oczekujemy, że w ślad za zmianami przewidzianymi w projekcie ustawy pójdą następne i wreszcie zwaloryzowane zostaną opłaty za badania, których cena nie zmieniła się prawie od dwóch dekad. Jeśli system badań technicznych ma być sprawny i wydolny, prowadzenie stacji kontroli pojazdów musi być rentowne, co w obecnych warunkach jest trudne do osiągnięcia. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Zespołu s. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, podjęto kolejny apel do rządu. - Cieszymy się, że partnerzy społeczni w RDS poparli naszą inicjatywę i zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodów. Od kilku miesięcy próbujemy przekonać do tego pomysłu ministra infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy. Firmy z branży SKP znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji - komentował Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Opłata za badania techniczne pojazdu nie była zmieniana od prawie 18 lat i wynosi w przypadku samochodu osobowego 98 złotych. - Badanie samochodu osobowego powinno kosztować 150 złotych netto - ocenia Marcin Barankiewicz. Jednocześnie w przywołanym apelu związkowcy i pracodawcy zwrócili się do rządu, aby w przedstawionym projekcie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania branży, ograniczyć zmiany wyłącznie do tych niezbędnych związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/45/UE.

Wiadomość z ostatniej chwili - jest zapowiedź protestu. - Na wrzesień planujemy protest. Będzie miał charakter centralny, czyli przyjedziemy do Warszawy. Będą też plakaty i flagi na stacjach. Nie chcemy póki co zamykać naszych punktów, bo mogłoby to doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa ruchu - powiedział dziennikowi „Rzeczpospolita” [kliknij] Marcin Barankiewicz. (jm)