News tygodnia

Pobór opłat drogowych przejęty przez GITD

11 grudnia 2017

Pobór opłat drogowych przejęty przez GITD
Posiedzenie Sejmu RP, 8 grudnia 2017 r. (fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki)

W miniony piątek Sejm na swoim 52. Posiedzeniu przyjął dwie ustawy nowelizujące ustawę o drogach publicznych. Ustawy przekazane zostały do podpisu prezydenta.

Pierwsza – ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych, wprowadza zmiany mające na celu określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach. Nowelizacja ma umożliwić wykorzystanie na potrzeby obrony państwa wszystkich kategorii dróg publicznych lub ich odcinków niezbędnych do zabezpieczenia potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO. Głosowało 443 posłów, głos za oddało 267, przeciw głosowało 158, wstrzymało się 18, nie głosowało 17.

Druga – ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, z przegłosowanych zmian dotyczy przeniesienia zadań związanych z poborem opłat za przejazd po drogach krajowych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Przeniesiono także kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Głosowało 444 posłów, głos za oddało 241, przeciw zagłosowało 201, 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 3 listopada 2018 r.

Aktualnie, w imieniu GDDKiA zarządzanie systemem poboru opłat realizuje firma Kapsch, jej kontrakt kończy się w listopadzie 2018 r. Tego, czy nowe zadania GITD będzie wykonywał samodzielnie czy z pomocą innych organów administracji rządowej, czy będą powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego, jeszcze nie wiemy. Pomysłodawcy nowego rozwiązania w uzasadnieniu projektu podkreślali, że zaletą proponowanego rozwiązania jest w szczególności zapewnienie ciągłości działania Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) oraz docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Nadto nowe rozwiązanie ma pozwolić na uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. Ponadto dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie. Też zapewniona ma być odpowiednia ochrona danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższa standaryzacja rozwiązań rozwoju systemu i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. (jm)

Komunikat GITD: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat

8 grudnia 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Jest to projekt rządowy przyjęty z inicjatywy ministra infrastruktury i budownictwa. 

GITD ma doświadczenie wynikające z prowadzenia czynności kontrolnych w Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO), co wymagało ścisłej współpracy z GDDKiA i wykonawcą systemu oraz znajomości zasad jego funkcjonowania. Ponadto, GITD ma doświadczenie w budowie i utrzymaniu systemów teleinformatycznych – prowadzi Centralną Ewidencję Naruszeń oraz zbudował Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. 

Zaletą proponowanego rozwiązania jest w szczególności zapewnienie ciągłości działania KSPO oraz docelowa optymalizacja kosztów jego funkcjonowania, a także wzmocnienie nadzoru i kontroli ministra infrastruktury nad organem realizującym pobór opłat na drogach zarządzanych przez państwo. Proponowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne uniezależnienie procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. 

Nowe przepisy zapewnią również odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi. Chodzi o zapewnienie efektywniejszego wykonywania zadań administracji publicznej, m.in. dotyczącego  monitorowania przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych. 

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie 3 listopada 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które będą obowiązywać w innych terminach.