Ogłoszenia

Nowelizacja o egzaminowaniu opublikowana. Tekst ujednolicony rozporządzenia już w ePD

7 sierpnia 2023

Nowelizacja o egzaminowaniu opublikowana. Tekst ujednolicony rozporządzenia już w ePD
(fot. Jolanta Michasiewicz/grafika - Grupa IMAGE)

W miniony piątek - 4.08.2023 r. - w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane, tak ważne dla organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2023.1531 [kliknij]). Tekst ujednolicony dostępny w ELEKTRONICZNYM PRAWI DROGOWYM (ePD [kliknij]).

Zakres zmian. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy. Konieczność zmian nowelizujących rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2019.1206 z późn. zm.) przede wszystkim wynika z zakończonym procesem legislacyjnym nad ustawą o aplikacji mObywatel (2023.3050). Ustawodawca określił, iż po zdanym egzaminie państwowym osoba egzaminowania będzie mogła otrzymać tymczasowe elektroniczne prawo jazdy w kat.: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Egzaminator bezpośrednio po zakończeniu egzaminu – zgodnie z at. 10c ustawy o kierujących pojazdami - taką informację odnotowuje w systemie teleinformatycznych word-u. W rozporządzeniu minister doprecyzował, iż nie jest wymagane uprzednie zatwierdzenie protokołu egzaminacyjnego. W § 34 dodano ust. 5 w brzmieniu: „5. Przekazanie informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, o której mowa w § 39a, nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia protokołu egzaminacyjnego”. Dzięki tej regulacji i wydaniu stosownego komunikatu przez ministra cyfryzacji już z dniem dzisiejszym rozpoczęty został etapowy proces wydawania przywołanej nowej kategorii uprawnień [kliknij]. W rozporządzeniu uwzględniono także możliwość dokonania zmiany wyniku egzaminu, o której mowa w art. 10d ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

- egzaminowanie żołnierzy dzsw. Dalsze zmiany wynikają z postulatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) a dotyczą umożliwienia procesu egzaminowania żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (dzsw) poza funkcjonalnościami profilu kandydata na kierowcę, do czasu uruchomienia kompleksowego rozwiązania teleinformatycznego w centralnej ewidencji kierowców. Przypomnijmy obowiązująca ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nową formę pełnienia czynnej służby wojskowej - dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (dzsw). Wobec konieczności umożliwienia nie tylko procesu szkolenia, ale również egzaminowania żołnierzy dzsw poza funkcjonalnościami profilu kandydata na kierowcę – określono zmianę przepisów omawianego rozporządzenia w taki sposób, że:

Wydłużony egzamin teoretyczny dla osób głuchoniemych. Autorzy projektu uwzględnili także postulaty wydłużenia odpowiednio czasu trwania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy dla osób głuchoniemych przystępujących do tego egzaminu, zgłaszanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które były konsultowane z Polskim Związkiem Głuchych i Instytutem Transportu Samochodowego.

Obowiązywanie. Przepisy zmieniane omawianym aktem wykonawczym wchodzą w życie po uplywie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 5 grudnia br., jednak z wyjątkami. Te cztery miesiące zgłoszono jako czas niezbędny na dokonanie zmian w oprogramu systemu teleinfomatycznego ośrodka egzaminowania (SI WORD) a dotyczy egzaminowania żołnierzy dzsw oraz wydłużenia części teoretycznej egzaminu państwowego dla osób głuchoniemych.

Zasygnalizowane wyjątki to np. obowiązywanie z dniem następującym po dniu ogłoszenia czyli z 5 sierpnia br. dotyczy przepisów potwierdzających, iż dokument mObywatel może być okazywany egzaminatorowi i uznawany jako dokument równożędny do tradycyjnego dokumentu. Obowiązujący staje się też druk pn. „Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego przed wydaniem pozwolenia wojskowego”.

Część zmian jak wskazano oczekuje na komunikaty określone w ustawie o doręczeniach elektronicznych oraz drugiej o aplikacji mObywatel. Ta ostatnia wymieniona została już zrealizowana komunikatem ministra cyfryzacji opublikowanym w Monitorze Polskim 21 lipca br. (2023.736 [kliknij]) i jest realizowana rozpoczętymi w dniu dzisiejszym działaniami umożliwiającymi wydawania pierwszych tymczasowych elektronicznych praw jazdy [kliknij].

Tekst rzeczywisty rozporządzenia, a także ujednolicony (z naniesionymi przepisami obowiązującymi a także oczekującymi) zostały udostępnione w elektronicznym zbiorze aktów prawnych wydawanym przez Grupę IMAGE pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD [kliknij]). Abonentów zapraszamy do aktualizacji bazy. (jm)