Przegląd prasy

04 Stanisław Kwaśniowski: Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich

6 listopada 2015

525ed56e7bb56ce4edfa2bcbe38e5d7ed62ca5a8

(527-13 fot. jola michasiewicz)

Dr inż. Stanisław Kwaśniowski (fot.) (MWSLiTr we Wrocławiu) wygłosił referat pt. “Szkolenia w zakresie CKZ oraz Doradcy ds. ADR w warunkach akademickich”. Dyplom studiów wyższych a kompetencje zawodowe - to pierwsze omówione zagadnienie. Porównywał różne profile studiów wyższych i powiązanych z nimi dalszych etapów – zdobywania szczegółowych kwalifikacji, w tym także studia techniczne: elektrotechnika - uprawnienia SEP-owskie; budownictwo - uprawnienia ogólnokonstrukcyjne; inżynieria sanitarna - uprawnienia na instalacje (gaz, woda, CO, kanalizacja, klimatyzacja). A transport? - analizował. Wskazywał: CKZ oraz Doradcy ds. (ADR). Dalej scharakteryzował sylwetkę absolwenta kierunku (specjalności) TRANSPORT. A tu: nauki ścisłe, nauki ekonomiczne, prawne, z zakresu organizacji i zarządzania, wiedza techniczna ogólna, grafika inż., PKM, wytrzymałość materiałów, mechanika techniczna, elektrotechnika, wiedza techniczna kierunkowa (budowa środków transportu, eksploatacjatechnologie transportu i przeładunku, procesy transportowe); wiedza kierunkowa: prawo transportowe, ekonomika transportu, organizacja i zarządzanie transportem, spedycja, bezpieczeństwo w transporcie, ubezpieczenia w transporcie. Następnie Stanisław Kwaśniowski omówił elementy przepisów rozporządzenia WE 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Kolejnym blokiem tematycznym była kwalifikacja doradcy ds. ADR - Transportu Materiałów Niebezpiecznych – w świetle prawa: wymagania formalne (studia wyższe) Kto może szkolić?, Kto może egzaminować? dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 260 z 30. 09. 2008); ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367 z dnia 24.10.2011 r.); rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 619 z 31 maja 2012 r.); rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 718 z dn. 25 maja 2015 r.). Szczegółowo omówione zostały wymagania stawiane osobom ubiegającym się o status doradcy ds. ADR, program szkolenia doradców zarówno w części ogólnej, jak i specjalistycznej.

1cd8c74b22c5c59e3e613f8321ada0d576149470

(527-14 fot. z prezentacji pt. “Szkolenia w zakresie CKZ...”)