Przegląd prasy

Dopuszczenie do ruchu auta używanego

14 grudnia 2007

“Gazeta Prawna” radzi: Auto sprowadzone z zagranicy i noszące ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, musi przejść badania techniczne. Właściciel samochodu musi przedstawiać go do badania technicznego. Pierwsze badanie jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, z wyjątkiem np. taksówki osobowej. Okresowe badanie techniczne pojazdu jest przeprowadzane corocznie. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego przeprowadza się przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem dwóch lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie. Takie same terminy badań technicznych dotyczą aut osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.

Niezależnie od tego pojazd musi być poddany dodatkowym badaniom, jeżeli:

§ został skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że:

§ zagraża bezpieczeństwu ruchu,

§ narusza wymagania ochrony środowiska,

§ uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

§ został skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,

§ dokonano w nim zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

§ ma być używany np. jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego,

§ dokonano w nim naprawy wynikającej ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na kwotę przekraczającą 2 tys. zł,

§ sprowadzono go z zagranicy i nosi ślady uszkodzeń lub jego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

§ określono dla niego wymagania techniczne w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - chodzi tu o tzw. samochody z kratką wykorzystywane często przez przedsiębiorców.

§Badanie techniczne pojazdu z zamontowaną instalacją gazową może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

§Organ dokonujący rejestracji pojazdu (starosta) wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu. Jeżeli pojazd został zarejestrowany wcześniej, kolejny termin badania wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta w stacji kontroli pojazdów po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po wniesieniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu.

Ważne! W razie powstania trudności w ustaleniu podstawowych parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego.