Przegląd prasy

GAMBIT Warmińsko-Mazurski - podsumowanie 6 lat (cz. 1)

8 marca 2010

2 marca 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaplanowany program spotkania zakładał między innymi podsumowanie realizacji Programu GAMBIT Warmińsko-Mazurski na przestrzeni ostatnich 6 lat wraz z analizą efektów. Uczestnicy spotkania pod przewodnictwem Wicemarszałek Województwa Urszuli Pasławskiej oraz wielu zaproszonych gości zapoznali się z aktualnym stanem bezpieczeństwa na drogach regionu oraz planem działań na najbliższe na lata 2010-2012.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na brd, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań. W lutym 2004 r. został przyjęty przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "GAMBIT Warmińsko-Mazurski", który posiada jasno określoną misję i cel: “Warmia i Mazury przyjazne bo bezpieczne” - misja programu. Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013 r. - cel strategiczny programu.

W wyniku przyjęcia jasno określonych celów, wieloletnich doświadczeń, a także możliwości statutowych i finansowych, w marcu 2003r. uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, podjęto decyzję o nadaniu Ośrodkowi statusuRegionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podjęcie tej decyzji dało podstawy do utworzenia pierwszej w skali kraju, profesjonalnie przygotowanej i zarządzanej jednostki, której głównym zadaniem są prace ukierunkowane na usprawnienie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania na polu wspierania edukacji komunikacyjnej i komunikacji społecznej, a także wsparcie finansowo - rzeczowe instytucji i służb realizujących nadzór nad uczestnikami ruchu drogowego oraz ratownictwo drogowe.

Od 2004 r. WORD - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie koordynuje prace nad Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Warmińsko-Mazurski, którego realizacja integruje partnerów i umożliwia uzyskanie efektu synergii pomiędzy działaniami. Należy zaznaczyć, iż opracowanie Programu zostało zainicjowane i w całości sfinansowane ze środków WORD-u. Do chwili obecnej sprawne funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz efektywna realizacja Programu GAMBIT, możliwe są dzięki zaangażowaniu olsztyńskiego ośrodka. Ośrodka, który oprócz funkcji egzaminacyjnej podjął się także roli podmiotu wyznaczającego kierunki działań, koordynującego pracę szeregu instytucji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i co niezwykle istotne - finansującego projekty, których realizacja może w największym stopniu wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, prowadząc działalność statutową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stał się instytucją wzorcową w skali województwa i kraju, starającą się pogodzić interesy klientów z potrzebą działalności, której efektem ma być stopniowa poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur. Głównym celem działań Warmińsko – Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych. Dzięki systematycznej pracy wielu osób i instytucji, pomimo gwałtownego rozwoju motoryzacji oraz ciągłego wzrostu zagrożeń z tym związanych, udaje się dostrzec efekty prowadzonych prac.

 

W ciągu sześciu lat realizacji

Programu GAMBIT Warmińsko-Mazurski (2004-2009)

ilość ofiar śmiertelnych w wyniku wypadków drogowych

spadła o 44%.