Przegląd prasy

Informacja MSW o strażach miejskich i gminnych

28 lipca 2012

Ponad 2 mln 900 tys. interwencji w ramach, których nałożono ponad 1 mln 400 tys. mandatów na łączną kwotę ponad 168 mln zł to wynik pracy prawie 10 tysięcy strażników miejskich (gminnych) w 2011 roku. W ubiegłym roku w Polsce działało w sumie 575 oddziałów straży miejskich (gminnych), z czego najwięcej w województwie zachodnio-pomorskim - 64 oddziałów, dolnośląskim - 60, wielkopolskim - 59. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało informację z działalności straży gminnych (miejskich) w 2011 roku.

W porównaniu do 2010 roku, w ubiegłym roku wzrosła liczba fotoradarów, którymi dysponują straże. W 2011 roku było ich 236, a w 2010 - 211. W roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz pierwszy otrzyma od wojewodów informacje dotyczące wykroczeń, jakie w 2012 roku zostały ujawnione za pomocą fotoradarów. Straże w tym roku gromadzą dane statystyczne dotyczące wykroczeń ujawnianych za pomocą fotoradarów na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży. W 2011 roku na terenie Polski działało w sumie 575 oddziałów straży gminnych (miejskich). Oznacza to, że formacja ta istniała w blisko co 4 gminie w kraju. W porównaniu do roku 2010, kiedy oddziałów było 568, liczba straży wzrosła o 7.

W ogólnej liczbie 575 oddziałów straży większość stanowią straże miejskie - 436. Ponadto straży gminnych jest 95 oddziałów, a straży miejsko - gminnych 44. Najwięcej oddziałów w 2011 roku było w województwach: zachodnio-pomorskim - 64, dolnośląskim - 60, wielkopolskim - 59, śląskim - 53. W ubiegłym roku najmniej oddziałów straży gminnej (miejskiej) działało na terenie województw: lubelskiego - 21, świętokrzyskiego - 21, opolskiego - 19, podlaskiego - 12. W 2011 r. w strażach było łącznie 11 258 etatów, z czego 9 833 etatów (ponad 87%) obejmowali strażnicy, a 1425 etatów (blisko 13%) - pracownicy cywilni. W porównaniu z 2010 r., w 2011 r. liczba zatrudnionych strażników była mniejsza o 36 osób, natomiast pracowników administracyjnych było mniej o 17 osób. W ubiegłym roku najwięcej strażników zatrudnionych było w województwach: śląskim - 1290, dolnośląskim - 814, małopolskim - 773, łódzkim - 758, wielkopolskim - 701, pomorskim - 660. W mieście stołecznym Warszawa zatrudnionych było 1 921 strażników.

W 2011 roku strażnicy podjęli 2 929 845 interwencji, w wyniku których nałożyli ponad 1 mln 400 tys. mandatów na łączną kwotę ponad 168 mln zł. Podczas podjętych interwencji strażnicy w ponad 1 mln 300 tys. przypadkach zastosowali pouczenie, ostrzeżenie bądź zwrócenie uwagi. Najczęstszymi wykroczeniami ujawnionymi przez straże gminne (miejskie) były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W ubiegłym roku takich wykroczeń było 1 795 659, a strażnicy nałożyli w ich ramach 1 042 325 mandatów na łączną kwotę 141 984 326 zł. Pouczenie, ostrzeżenie bądź też zwrócenie uwagi strażnicy stosowali najczęściej wobec sprawców wykroczeń m.in. przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 615 022, przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu - 130 225. Ponadto w ubiegłym roku straże miały na swoim wyposażeniu m.in. 1384 samochody, 31 motocykli, 202 skutery. Ponadto w 2011 roku straże gminne (miejskie) razem z policją wykonały blisko 65 048 wspólnych patroli. Podobnie jak w ubiegłych latach współpraca między strażami a policją obejmuje działania dotyczące: wspólnie podejmowanych akcji i działań prewencyjnych, wspólnych patroli, prowadzenia wspólnych szkoleń.

Więcej informacji na temat działalności straży gminnych (miejskich) oraz ocena współpracy straży z Policją w 2011 roku znajduje się na stronie: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/611/10143/Dane_statystyczne_za_2011_rok.html