Przegląd prasy

Jest kolejny wyrok skazujący

17 stycznia 2019

Jest kolejny wyrok skazujący

KOMUNIKAT PROKURATURY KRAJOWEJ.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 11 stycznia 2019 roku wydał kolejny wyrok skazujący wobec osób oskarżonych o nieprawidłowości przy przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy w WORD w Tarnobrzegu. Sąd skazując oskarżonych podzielił stanowisko prokuratora wskazane w akcie oskarżenia.

Zostali skazani. Dotychczas wyrokami skazującymi łącznie objętych zostało 49 osób - w tym 13 byłych już egzaminatorów WORD w Tarnobrzegu. Sąd wymierzył im kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary grzywny oraz zakazał zajmowania stanowiska egzaminatora osób ubiegających się o uprawienia do kierowania pojazdami bądź zakazał wykonywania zawodu instruktora szkolenia kandydatów na kierowców przez wskazane okresy czasu. W odniesieniu do 9 osób postępowanie karne zostało warunkowo umorzone na okres próby.

Grupa działała w WORD w Tarnobrzegu. Postępowanie było prowadzone przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie i dotyczyło funkcjonowania w okresie 2012 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodzili ówcześni egzaminatorzy tego ośrodka.

Oskarżeni byli egzaminatorami i instruktorami. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że przed rozpoczęciem egzaminu członkowie grupy ujawniali pomiędzy sobą dane osób mających do niego przystąpić, w celu umożliwienia im jego pozytywnego zaliczenia, w przypadku wylosowania przez jednego z członków grupy. Poza tym postępowanie objęło instruktorów szkół nauki jazdy i inne osoby postronne, które powoływały się u osób, mających przystąpić do egzaminu w WORD w Tarnobrzegu na wpływy w tej instytucji i podejmowały się w zamian za korzyść majątkową pośrednictwa w załatwieniu im pozytywnego zaliczenia tego egzaminu. Część z nich była oskarżona o udzielenie korzyści majątkowych w/w egzaminatorom w zamian za załatwieniu pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego na prawo jazdy dla określonych osób. Analogicznie zarzuty przyjęcia takich korzyści przedstawione zostały egzaminatorom WORD. Śledztwo dotyczyło również osób, które nakłaniały egzaminatorów do niedopełnienia obowiązków służbowych i przekazywały im dane tych, którzy mieli przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy i zaliczyć go z wynikiem pozytywnym.

Dział Prasowy Prokuratura Krajowa