Przegląd prasy

Na drogach w okresie żniw

21 lipca 2021

Na drogach w okresie żniw
(fot. PIXELS)

Czas żniw, na drogach pojawiają się kombajny, ciągniki czy maszyny rolnicze. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury wypadki z udziałem ciągników rolniczych stanowią jedynie około 0,5% wszystkich wypadków drogowych. Generalnie resort nie widzi potrzeby przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii.

Czy będzie kampania informacyjna? Poseł Norbert Kaczmarczyk postulował zainicjowanie szerokiej akcji informacyjnej dotyczącej specyfiki okresu żniw i związanych z tym czasem niedogodności jakie można napotykać na drogach w całym kraju. Oczywistym jest, iż użytkownicy kombajnów, ciągników i innych maszyn rolniczych muszą stosować się do ogólnie przyjętych zasad i w większości przypadków tak jest, ale i tak nierzadko spotykają się oni z agresją kierowców innych pojazdów - podkreślał autor interpelacji. I zapytał: - Czy zostanie rozważona możliwość zainicjowania ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji na drogach publicznych w okresie żniw?

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury: - Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco analizuje stan dróg i monitoruje poziom bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych. W miarę możliwości technicznych, prawnych, organizacyjnych i finansowych prowadzone są szeroko zakrojone działania mające na celu podnoszenie jakości infrastruktury drogowej. Bezpieczeństwo uczestników ruchu stanowi zaś priorytetowy kierunek tych działań na najbliższe lata. Dotychczas prowadzone analizy nie wskazały na konieczność ingerencji w kwestie przemieszczania się pojazdów rolniczych.

Wypadki drogowe z udziałem pojazdów rolniczych. Wiceminister przywołał statystyki Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z których wnika, iż wypadki drogowe w Polsce w 2020 roku, wypadki z udziałem ciągników rolniczych stanowią jedynie około 0,5% wszystkich wypadków drogowych. I dalej informował: - Raport Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2020 roku potwierdził 4 zgony na skutek wypadków komunikacyjnych na drogach publicznych. Ponadto, raport KRUS wśród najistotniejszych przyczyn wypadków przy pracy wymienia głównie niewłaściwe postępowanie rolników, niewłaściwe posługiwanie się maszynami, urządzeniami i narzędziami i ich niewłaściwy stan, brak odpowiednich zabezpieczeń, a także niewłaściwy stan podwórza, ciągów komunikacyjnych i placów manewrowych w gospodarstwie rolnym. Niewłaściwy stan ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników itp.) oraz obiektów budowlanych poza gospodarstwem rolnym był przyczyną zaledwie 0,7% wypadków w 2020 roku (spadek o 0,1 pp. w porównaniu do 2019 roku). Ruch pojazdów rolniczych, choć w ograniczonym zakresie występuje na drogach krajowych, koncentruje się na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych i występuje głównie na wybranych, istotnych z punktu widzenia dojazdu do pól, odcinkach. Ponadto, jest on zależny od uwarunkowań lokalnych (np. stopień rozdrobnienia pół, liczba i wielkość gospodarstw, stopień wyposażenia w maszyny i ich zaawansowanie technologiczne, uwarunkowania geograficzne itp.). Bezpieczeństwo ruchu, w tym bezpieczeństwo kierujących pojazdami i maszynami rolniczymi, jest zjawiskiem wysoce skomplikowanym, zależnym od licznych i zmiennych w czasie czynników.

Infrastruktura drogowa. Istotnym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo ruchu na drogach jest infrastruktura, co do której szczególną wagę przykłada resort infrastruktury. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planując przebudowy/rozbudowy odcinków dróg, z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków do prowadzenia działalności rolniczej, np. projektuje dodatkowe jezdnie stanowiące dojazd do pól niezależny od głównego ciągu drogi krajowej czy przebudowuje skrzyżowania z drogami samorządowymi tak, by zapewniały odpowiednią widoczność dla wszystkich kierunków ruchu. Jednak na bezpieczeństwo wpływają w dużej mierze także takie aspekty jak: natężenie ruchu, warunki pogodowe, skuteczność służb porządkowych, kultura jazdy, poziom edukacji kierowców, stan techniczny pojazdów, zmiany legislacyjne i wiele innych.

A kampania? Rafał Weber odpowiada na postawione przez posła pytanie: - Mając na uwadze powyższe, w opinii MI nie jest uzasadnione przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii dotyczącej funkcjonowania infrastruktury drogowej ściśle w okresie żniw. Kwestia bezpieczeństwa pojazdów rolniczych na drogach, w tym na drogach krajowych - w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kampanii w tym zakresie - powinna stanowić część szerszej kampanii związanej bezpośrednio z bezpieczeństwem prowadzenia działalności rolniczej (co pozostaje poza zakresem kompetencji Ministra Infrastruktury). Kultura jazdy kierowców samochodów osobowych stanowi kluczowy aspekt bezpieczeństwa drogowego przez cały rok, ale niekwestionowana potrzeba jej szerzenia nie zmienia konieczności bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachowania wysokich standardów tejże kultury także po stronie kierujących pojazdami rolniczymi. (jm)