Przegląd prasy

Odblaski w obszarze zabudowanym?

23 stycznia 2023

Odblaski w obszarze zabudowanym?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska zapytała ministra infrastruktury o obowiązek używania elementów odblaskowych: - Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie po zmierzchu bez żadnego wyjątku obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych? Resort infrastruktury ocenia, iż „nie jest zasadnym wprowadzanie regulacji prawnych, których egzekwowanie staje się w praktyce mało realne”. Nadto podkreśla, iż przecież nie ma ograniczeń stosowania istniejącego przepisu.

Obowiązujący przepis. - Pieszy ubrany na ciemno, poruszający się po zmierzchu jest niewidoczny dla kierowcy. Kierowca dostrzeże takiego pieszego w ostatniej chwili, co stanowi dla niego niebezpieczeństwo, gdyż jedynie poza obszarem zabudowanym pieszy poruszający się po drodze ma obowiązek używać elementów odblaskowych. A co gdy idzie chodnikiem, po nieoświetlonej drodze i zamierza przejść przez przejście? Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Art. 11. 4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów. W okresie styczeń-maj 2022 roku doszło do 38-procentowego wzrostu wypadków na przejściach dla pieszych w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Życie straciło 60 osób, a 982 osoby zostały ranne - pisze w swojej interpelacji posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska. I proponuje: - Jednym z rozwiązań zmniejszenia potrąceń pieszych byłoby wprowadzenie po zmierzchu obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych bez żadnego wyjątku. Pieszy byłby wtedy lepiej widoczny i mniej narażony na potrącenie.

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiadając na interpelację poselską Rafał Weber wiceminister infrastruktury także przywołał przepis z art. 11 ust. 4a ustawy określający obowiązki pieszych w zakresie używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu, czyli w czasie występowania niedostatecznej widoczności, zgodnie z definicją niedostatecznej widoczności określoną w art. 2 pkt 25 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ponadto wskazał, że wprowadzenie regulacji prawnej w zakresie rozszerzenia obowiązku używania przez pieszych elementów odblaskowych, poza poprawą widoczności pieszego w obszarze zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonego oświetlenia ulic, bądź jego braku, nakładałoby w praktyce także analogiczny obowiązek w stosunku do pieszych korzystających z ulic o dobrym oświetleniu, gdzie elementy odblaskowe nie spełniają swojej funkcji. Już samo określenie parametrów „dobrego”, bądź „ograniczonego” oświetlenia pozostaje problematyczne, stąd egzekwowanie proponowanego obowiązku przez organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego (w tym ruchu pieszych) budziłoby szereg kontrowersji. Dodatkowo zwrócił uwagę, że w przypadku intensywnego ruchu pieszych (występującego często w miastach - w obszarze zabudowanym) organom kontrolnym trudno byłoby wskazać osoby nie stosujące się do tak rozszerzonego obowiązku używania elementów odblaskowych i egzekwować stosowanie się do tego obowiązku.

Wobec powyższego stanowisko resortu brzmi: - W opinii Ministra Infrastruktury nie jest zasadnym wprowadzanie regulacji prawnych, których egzekwowanie staje się w praktyce mało realne. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązujące dotychczas regulacje prawne nie wykluczają możliwości używania przez pieszych elementów odblaskowych także w obszarach zabudowanych, a szeroko rozumiane działania prewencyjne, realizowane m.in. przez Policję, Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i inne podmioty, zmierzają do podniesienia świadomości pieszych jako uczestników ruchu drogowego, także w zakresie ich widoczności po zmierzchu, niezależnie od tego w jakim obszarze się poruszają.

Czyli, nośmy odblaski, zakładajmy je naszym dzieciom, pracujmy na rzecz propagowania ich używania! (jm)