Przegląd prasy

Profilaktyka brd pojazdów sił zbrojnych

22 września 2011

173ea45f8350ba3a370152f95326af9afdb8e2aa

29f370546129732bfaeb16386ec610861cebfcf9

7aecf580f013d98685cda8719219ee7782ac24c6

(Fot.: PD@N 400-26-28)

 

IV Konferencja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów sił zbrojnych odbyła się w dniach 20–21 września 2011 roku na terenie WDW “Warmia” w Waplewie. Tematyka wiodąca konferencji to działalność profilaktyczna realizowana na poszczególnych szczeblach strukturalnych sił zbrojnych. Cel główny konferencji, to doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry odpowiedzialnej za kształtowanie w siłach zbrojnych systemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencję otworzył, wygłosił referat wprowadzający oraz przywitał jej uczestników Zastępca Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk płk Mirosław Dobrosielski. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Zarządu Planowania Logistycznego Sztabu Generalnego, Pełnomocnika MON ds. Wdrażania do Sił Zbrojnych KTO i PPK, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Okręgów Wojskowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych, Sądu Wojskowego w Warszawie, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej i wybranych jednostek wojskowych. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej i Stołecznej Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, Towarzystwa Trzeźwości Transportowców, Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Pracowni Psychologicznej i Instytutu Lotnictwa.

W trakcie trwania konferencji wygłoszono wiele merytorycznie profesjonalnych referatów, oraz przeprowadzono premierowy pokaz filmu pt. “Kierowca, pojazd, bezpieczeństwo” zrealizowanego dla potrzeb jednostek wojskowych, który jest kolejnym filmem o tematyce ściśle związanej z profilaktyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kopie filmu w najbliższym czasie trafią do jednostek wojskowych, aby promować profesjonalizm zawodu kierowcy i jednocześnie stanowić pomoc dydaktyczną w działalności szkoleniowo - profilaktycznej. Referaty, prezentacje uczestnikom konferencji przedstawili:

- Mł. insp. dr Dariusz Podleś z Biura Ruchu Drogowego KG Policji szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa na drogach w Polsce w 2010 i w I połowie 2011roku, zwracając uwagę na tendencje wzrostu ilości zdarzeń drogowych w 2011 r.

- Mł. insp. Wojciech Pasieczny z Wydziału Ruchu Drogowego K St. Policji zaprezentował temat dotyczący prędkości jazdy i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Dr inż. Tadeusz Wysocki z Wojskowej Akademii Technicznej w sposób obrazowy przedstawił przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i prewencji realizowane w Polsce.

- Ppłk dr inż. Ryszard Lewiński z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego omówił proces doskonalenia kierowców uwzględniający problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Reprezentujący studio filmowe Bolesław Parulski i Marcin Forella przybliżyli uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące produkcji filmów profilaktycznych i ich wykorzystania w działalności służbowej.

- Przedstawiciel WORD w Warszawie mgr inż. Sławomir Malinowski wygłosił referat pt. “Szkolenie kandydatów na kierowców i kierowców (w tym żołnierzy) w świetle obowiązujących przepisów”.

- Prof. dr hab. inż. Marian Jeż z Instytutu Lotnictwa w bardzo przystępny sposób przedstawił temat “Warunki brzegowe bezpieczeństwa ruchu drogowego”

- Płk Andrzej Naruk reprezentujący Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, w swoim referacie zaprezentował działalność profilaktyczną ŻW w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów sił zbrojnych.

- Dr Ewa Tokarczyk z Instytutu Transportu Samochodowego bardzo szczegółowo, a jednocześnie przystępnie przedstawiła problemy umiejętności prowadzenia pojazdu jako funkcja sprawności psychicznej kierowcy.

- Płk Adam Wojciechowski z Dowództwa POW, przedstawił strukturę oraz metodologię oddziaływania profilaktycznego w zakresie brd szczebla nadrzędnego na jednostki wojskowe.

- Działalność w zakresie profilaktyki brd na szczeblu podstawowym sił zbrojnych czyli w jednostce wojskowej przedstawił w swoim referacie mjr Radosław Sułek z 1 Brygady Logistycznej. Przedstawiony plan pracy profilaktycznej z kierowcami uzyskał uznanie audytorium.

- Trudności związane z przygotowaniem kierowców wyjeżdżających na misje, w bardzo czytelny sposób przedstawił w swoim referacie płk Jerzy Kopeć z Dowództwa Wojsk Lądowych.

- Z Pracowni Psychologicznej dr Jadwiga Bąk i mgr Dorota Bąk-Gajda, autorki książki pt. “Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego” zapoznały uczestników z jej myślą przewodnią i sposobem korzystania z zawartej w niej wiedzy. Książka z dedykacją autorek trafiła do wszystkich uczestników konferencji.

Na zakończenie konferencji płk Mirosław Dobrosielski podkreślił celowość organizowania takich konferencji, na których dochodzi do wymiany myśli, doświadczeń i intelektualnych zbliżeń różnych środowisk.

Bogactwo prezentowanych referatów zostanie w formie drukowanej i elektronicznej przekazane do jednostek wojskowych i stanowić będzie jedno z istotnych ogniw w dalszej działalności profilaktycznej.

Organizatorem konferencji był Wydział Centralnej Rejestracji Pojazdów Sił Zbrojnych i Ubezpieczeń Komunikacyjnych Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, a wydatnego wsparcia udzieliło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Opracował: Tadeusz Muzal

Wydział Centralnej Rejestracji Pojazdów SZ i Ubezpieczeń Komunikacyjnych