Rozmowy

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem

13 maja 2024

Resort w sprawie hulajnóg z siodełkiem
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy resort infrastruktury zmieni lukę, która znajduje się - zdaniem posłanki na Sejm RP Pauliny Matysiak - w ustawie - Prawo o ruchu drogowym? Resort odpowiada: - nie planujemy nowelizacji przepisów w celu objęcia definicją hulajnogi elektrycznej pojazdów z siedzeniem.

Hulajnoga elektryczna z siodełkiem stanowi przedmiot interpelacji poselskich już od 2021 roku, ostatnia została przesłana do ministra infrastruktury 14 marca br. Paulina Matysiak (interpelacja nr 2066 [kliknij] zwróciła uwagę, iż użytkownicy tego pojazdu - często osoby dla których to jedyny środek transportu - są narażeni na wysokie mandaty oraz dotkliwe konsekwencje, co jest spowodowane ich wykluczeniem z ustawowej definicji hulajnogi elektrycznej. - Pragnę zwrócić uwagę na istniejącą lukę w przepisach i przedstawić konieczność nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Warto przy tym podkreślić, że w innych krajach Unii Europejskiej nie ma tak restrykcyjnych przepisów, natomiast zauważa się zróżnicowanie w definicji takiego pojazdu w poszczególnych państwach. Konkludując, nie ma ścisłych przeciwwskazań, aby nie traktować hulajnogi elektrycznej z siodełkiem tak samo jak hulajnogi elektrycznej bez siodełka - konkludowała posłanka. -

Z poselskim projektem dotyczącym dokonania zmian w zakresie definicji hulajnogi elektrycznej w postaci usunięcia warunku braku siedzenia i dodania warunku konstrukcyjnego ograniczenia prędkości hulajnogi elektrycznej do 25 km/h w przypadku, gdy pojazd posiada siedzenie, wystąpiła posłanka Anna Maria Żukowska w poprzedniej kadencji Sejmu. Projekt ten nie otrzymał jednak numeru druku. Sformułowane zostały pytania: - Czy Ministerstwo Infrastruktury dokona nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, by rozszerzyć definicję hulajnogi elektrycznej o hulajnogę elektryczną z siodełkiem, tak aby umożliwić ich użytkownikom, czyli głównie osobom starszym, legalne poruszanie się po drogach rowerowych lub chodnikach bez obowiązku rejestracji i posiadania ubezpieczenia OC? Czy resort rozważa wprowadzenie rozwiązania, z którym w minionej kadencji Sejmu wystąpiła posłanka Anna Maria Żukowska w ramach poselskiego projektu ustawy z dnia 9 maja 2023 roku?

W imieniu ministra odpowiedział Paweł Gancarz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W stanowisku resortu czytamy: - Kwestie dotyczące wymagań technicznych dla nowych pojazdów dwukołowych, trzykołowych oraz czterokołowców (sklasyfikowanych w ramach kategorii homologacyjnej L) są określone na poziomie unijnym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, Dz. Urz. UE L 53 z 21.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 106 oraz Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 4). Stosowaniu ww. unijnego rozporządzenia w Polsce służy ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919). Definicja hulajnogi elektrycznej określona została w art. 2 pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.). Zgodnie z definicją hulajnoga elektryczna jest pojazdem napędzanym elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Montaż siedziska powoduje zmianę podstawowych cech użytkowych i objęcie takiego pojazdu wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia, klasyfikując go jako kategoria L1e – lekki dwukołowy pojazd silnikowy i podkategoria L1e-B - dwukołowy motorower, który zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia spełnia określone kryteria techniczne. W takim przypadku producent tego rodzaju pojazdów jest zobowiązany uzyskać unijne świadectwo homologacji typu pojazdu, a pojazdy te podlegają procedurze rejestracji. Należy zauważyć, iż w toku prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym mających na celu określenie zasad poruszania się hulajnogami elektrycznymi (ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 720), która wprowadziła m.in. ww. definicję hulajnogi elektrycznej) szeroko omawiane były kwestie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym również osób niepełnosprawnych. Dokonano również analizy regulacji w tym zakresie obowiązujących w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przyjęte na gruncie ustawy przepisy stanowią konsensus wypracowany z podmiotami realizującymi zadania w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również opierają się na rozwiązaniach przewidzianych w innych krajach. Podkreślenia wymaga, iżtakie kraje jak Niemcy, Francja, Dania czy Słowacja, analogicznie jak w Polsce, definiują hulajnogę elektryczną jako pojazd bez siedzenia. Potwierdza to również uzasadnienie wskazanego w interpelacji poselskiego projektu wprowadzenia zmiany definicji hulajnogi elektrycznej przedstawionego w maju 2023 r. uzasadnienie opisując zasady dopuszczenia tego rodzaju pojazdów wskazuje, iż analogicznie jak w Polsce we Francji hulajnoga elektryczna jest definiowana jako pojazd silnikowy bez miejsca siedzącego, a jedynie pojazdy spełniające kryteria określone w ww. rozporządzeniu homologacyjnym nr 168/2013 mogą być wyposażone w siodełka. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, odnosząc się do pytań Pani Poseł zawartych w interpelacji, uprzejmie informuję, iż resort infrastruktury nie planuje nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym w celu objęcia definicją hulajnogi elektrycznej pojazdów z siedzeniem. Jak bowiem wskazano powyżej pojazdy dwukołowe z siedziskiem są już zdefiniowane jako dwukołowe motorowery w ramach kategorii homologacyjnej (oznaczenie L1e-B), które są objęte zharmonizowaną w ramach Unii Europejskiej, w tym w Polsce procedurą homologacji typu. Jednocześnie odnosząc się do propozycji ograniczenia prędkości hulajnóg elektrycznych z siedzeniem do 25 km/h uprzejmie wyjaśniam, iż aktualnie obowiązujące przepisy, mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego, przewidują już dla hulajnóg elektrycznych zdefiniowanych w art. 2 pkt 47b ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym konstrukcyjne ograniczenie prędkości do 20 km/h (§ 55d rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502).