Statystyka

Portal BRD24.pl ujawnia ministerialny raport

8 lipca 2019

Portal BRD24.pl ujawnia ministerialny raport
KRBRD - "Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień - grudzień 2018 r.”. Źródło portal BRD.24.pl

Portal BRD24.pl wielokrotnie informował o raporcie zamówionym przez KRBRD. Dokument przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Taka informacja pojawiła się także w trakcie czerwcowej debaty w NIK, z zapytaniem dlaczego informacje nie są podane do wiadomości publicznej. Dziś raport właśnie został opublikowany, dotarł do niego i opublikował wymieniony portal.

Zatytułowany „Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień-grudzień 2018” sygnowany pieczęcią i podpisem: „Zatwierdzam do publikacji sekretarz stanu Rafał Weber, 5 lipca 2019 r.” Co w raporcie? -Nawet 90 proc. kierowców przekracza dopuszczalną prędkość w okolicach przejść dla pieszych w Polsce. Piesi czują się dużo bardziej zagrożeni niż cztery lata temu. Z kolei mitem okazuje się rzekome częste wchodzenie na pasy przy patrzeniu w smarfona czy w słuchawkach na uszach - portal brd24.pl dotarł do ministerialnego raportu z badania zachowań w obrębie przejść dla pieszych - czytamy w komentarzu.

Zakres. Badania przeprowadzono w województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim na wybranych odcinkach dróg, w miastach i małych miejscowościach na odcinkach dróg z limitem prędkości 50/70 km/h oraz na zamiejskich odcinkach dróg o dozwolonej prędkości 70 km/h. Analizowana próba objęła prawie 7 tysięcy pieszych i ponad 32 tysiące pojazdów. Dodatkowo przeprowadzono 800 badań ankietowych z kierowcami i pieszymi. - Analiza sumarycznych wyników umożliwiła zgromadzenie wystarczającej liczby danych dla sformułowanie całościowych wniosków. Jak wykazano w opisie metodologii (w rozdziale 2) zebrany materiał należy traktować jako właściwy do oceny sytuacji w całym kraju - podkreślają badacze.

Piesi. Piesi: - 78% pieszych deklaruje, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”. Jednocześnie (sic!)… Kierowcy: - 72% kierowców uważa, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Odnotowano niebezpieczne zachowania pieszych jak: przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych w sąsiedztwie wyznaczonego przejścia (do 100 m), wtargnięcie na jezdnię, przekraczanie jezdni na czerwonym świetle, rozmowa przez telefon, pisanie wiadomości tekstowych, słuchanie muzyki (posiadanie słuchawek w uszach). Jednocześnie: - Zarejestrowano znikomą liczbę wtargnięć na jezdnię, czyli zachowania pieszego zmuszającego kierowcę do gwałtownego hamowania.

Potwierdzono, iż piesi w dużych miastach i w małych miejscowościach oraz na obszarze niezabudowanym dobrze znają swoje obowiązki na drodze.

Kierowcy. - Na podstawie badań terenowych zachowań kierowców stwierdzono, że: 0,03% kierowców nie stosuje się do obowiązku zatrzymania na czerwonym świetle, w obszarach o dopuszczalnej prędkości równej 50 km/h, tj. obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach ok. 85% kierowców przekracza dopuszczalną prędkość, a w odległości 10 m przed przejściem ok. 40% kierowców (rys. 3.10), poza obszarami zabudowanymi na drogach o dopuszczalnej prędkości wynoszącej 70 km/h, aż 90% kierowców przekracza dozwolony limit prędkości, a w odległości 10 m przed przejściem ok. 68% kierowców (rys. 3,11), inne niebezpieczne zachowania kierowców: presja na pieszym - 1,3%, ostre hamowanie przed pieszym - 0,3%. Co bardzo interesujące, jednocześnie ankietowani kierowcy, w zdecydowanej większości są świadomi zasad jakie powinno stosować się przed przejściem dla pieszych w sytuacji, gdy pieszy jest przed lub już na przejściu dla pieszych. Zdiagnozowane problemy kierowców na przejściach dla pieszych to przede wszystkim „niebezpieczne zachowania pieszych” (76%) przy jednoczesnych „niebezpiecznych zachowaniach kierujących” (52%).

Jak wykazały badania kierowcy bardzo dobrze znają swoje obowiązki w sytuacji, gdy zbliżają się do przejścia.

Podsumowanie i rekomendacje. Niestety, po pierwsze potwierdzono, iż pojazdy w rejonie przejść dla pieszych poruszają się z dużymi prędkościami i często przekraczającą prędkość dozwoloną w danym obszarze. - Pomiary terenowe prędkości pojazdów wykazały, że w obszarach o dopuszczalnej prędkości 50 km/h, czyli w obszarach zlokalizowanych w miastach i małych miejscowościach, ok. 85% zbadanych kierowców przekracza dozwoloną prędkość, a poza obszarami zabudowanymi o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, aż 90% zbadanych kierowców przekracza dozwolony limit prędkości. I wniosek: zwiększenie nadzoru w rejonie przejść dla pieszych (stałe i wyrywkowe kontrole prędkości, systematyczny monitoring)

Zaobserwowano duże trudności w przechodzeniu przez jezdnię wśród osób starszych, które wykazywały dużą niepewność i brak zaufania do kierowców. Jednocześnie: - nie stwierdzono znacznych problemów związanych z nieprawidłowymi zachowaniami pieszych. Co prawda 7% zbadanych pieszych przekraczało jezdnię na czerwonym świetle, ale takie zachowanie w większości przypadków wystąpiło przy bardzo niesprzyjających warunkach dla pieszych, np. przy długim czasie oczekiwania na zielone światło przy jednoczesnym braku pojazdów. Nieznaczna grupa pieszych roz-mawiała przez telefony komórkowe (5%), pisała wiadomości tekstowe (1%) czy słuchała muzyki (1%). Przechodzenie w miejscach niedozwolonych (8%) występowało przede wszystkim na ulicach osiedlowych o małych natężeniach ruchu pojazdów. Jednocześnie: - 78% pieszych i 72% kierowców zgodziło się ze stwierdzeniem, że powinno się położyć większy nacisk na egzekwowanie przepisu: „Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zmniejszyć prędkość, tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących”. Ponadto 64% pieszych z dużych miast i 81% pieszych z małych miejscowości stwierdziło, że największym problemem ich bezpieczeństwa jest fakt, że kierowcy nie zatrzymują się, aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez jezdnię. I od lat podejmowana sprawa odblasków: - Badania stosowania odblasków przez pieszych w ciemnej porze doby poza obszarami zabudowanymi wykazały, że przepis nakładający obowiązek ich stosowania nie jest respektowany przez większość pieszych (81%).

Zachęcamy do lektury tego ważnego raportu. Jednocześnie nie znaleźliśmy tutaj innych niż znane nam sytuacje i zagrożenia na przejściach dla pieszych. Bezwzględnie badanie uzasadnia konieczność podjęcia szybkich i intensywnych działań dla poprawy naszego bezpieczeństwa, przecież 85-90% zbadanych kierowców przekracza dozwoloną prędkość! (jm)