Legislacja
Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

29 czerwca 2005

Na 106. posiedzeniu sejmu przegłosowano ponowne skierowanie ustawy o transporcie do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja w tym samym dniu przygotowała Dodatkowe Sprawozdanie (patrz: ? 1.7.2005 r.). Tekst jednolity i aktualizowany ustawy...

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

29 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. Akt wydano na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, obowiązuje z dniem 1 lipca 2005 r....

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

28 czerwca 2005

Jak informuje "Rzeczpospolita": poprawiony projekt rozporządzenia zmieniającego zasady szkolenia i egzaminowania kierowców utknął w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. Po konsultacjach z praktykami stwierdzono konieczność zmian kilku zapisów, jak np. obowiązkowy udział...

Zmienione zasady przygotowań do realizacji budowy dróg

Zmienione zasady przygotowań do realizacji budowy dróg

27 czerwca 2005

Opublikowano ustawę z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą także procedur przy inwestycjach drogowych. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji w...

Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

27 czerwca 2005

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury podano do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych...

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

27 czerwca 2005

Obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2005/14/WE z 11 maja 2005 r. wprowadza zmiany do dyrektyw z lat 1972-2000 ukierunkowując je na jednoznaczne określanie obowiązków państw członkowskich w zakresie gwarantowania ochrony ubezpieczeniowej wszystkim...

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

27 czerwca 2005

Komisja Europejska przyjęła regulację pozwalającą urzędom rejestrującym samochody na dostęp do tzw. bazy SIS, w której sprawdzą przeszłość używanych aut. SIS, czyli Schengen Information System, zbiera bowiem m.in. dane z policji, sądów i prokuratur o kradzionych samochodach,...

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

27 czerwca 2005

Decyzja KE nr 2005/438/WE z 10 czerwca zawiera zezwolenie na wykorzystywanie w naprawach pojazdów wprowadzonych na rynki przed 1 lipca 2003 r. tych części zamiennych, zawierających ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom, które weszły do obiegu po tym terminie....

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

24 czerwca 2005

Brakuje przepisów wykonawczych do ustawy, natomiast już 30 czerwca tracą ważność dotychczasowe zezwolenia na złomowanie aut, nie ma przepisów określających tryb i zasady wystawiania nowych. W konsekwencji właściciele złomowanych pojazdów będą mieli trudności z ich wyrejestrowaniem,...

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

23 czerwca 2005

Podkomisja stała ds. transportu złożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Autostradowym oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ich tekst jednolity. Zmiany dotyczą opłat za przejazd autostradami, zwrotu środków raz...

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

23 czerwca 2005

Zmianie ulegają przepisy art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 129 ust. 4A Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz organów celnych przeprowadzanie kontroli ruchu na terenie całego kraju. Tekst jednolity i aktualizowany...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

23 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Luksemburga pytanie, czy pobieranie akcyzy jest zgodne z europejskim prawem. Jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, że nie - budżet będzie musiał zwrócić około 1,3 mld zł osobom, które przywiozły samochody po 1...

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

22 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji. Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od...

Brak sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Brak sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

21 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania odpadów. Stawka za brak sieci zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z...

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające...

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych
2

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych

21 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3921). Celem tego projektu jest doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie regulacji pojazdów nienormatywnych,...

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

21 czerwca 2005

Po opublikowaniu informacji o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie bezprawności mandatów wkładanych za wycieraczkę samochodową, kierowcy - jak donosi "Gazeta Olsztyńska" przestali płacić mandaty za parkowanie w strefie płatnego postoju. "No i mamy problem" -...

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

21 czerwca 2005

Opublikowano decyzję Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych...

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 czerwca 2005

Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 101o i 101p....

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

20 czerwca 2005

Obowiązuje, zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 410d oraz 411 i 416....