Legislacja
Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

Obowiązuje 5 000 zł kary za niewyznaczenie doradcy

13 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać zmiana w ustawie o transporcie drogowym określająca, iż niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych przez przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z nim załadunek lub rozładunek...

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

12 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać kilka przepisów (art. 7, art. 8, art. 44, art. 45, art. 57 pkt 2 i art. 62) ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczących, uwolnienia samochodów od szkodliwych elementów. przepisy nakładają na producentów pojazdów obowiązek...

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

Dopuszczenie pojazdu do ruchu

11 sierpnia 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach....

Zmiany w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu

Zmiany w rozporządzeniu o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu

10 sierpnia 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Ustawodawca wprowadził zmianę w załączniku, który przedstawiał wzór decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. We nowym wzorze...

Mandaty wystawiać będzie Inspekcja Ochrony Środowiska

Mandaty wystawiać będzie Inspekcja Ochrony Środowiska

10 sierpnia 2005

W życie wchodzi zmienione 13 lipca rozporządzenie prezesa Rady Ministrów nadające inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Dotyczy ono m.in. wykroczeń określonych przez ustawy: o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; o...

Stacje czekają na rozporządzenia dotyczące badań dodatkowych

Stacje czekają na rozporządzenia dotyczące badań dodatkowych

10 sierpnia 2005

Stacje diagnostyczne niecierpliwie oczekują na wydanie rozporządzeń precyzujących jak przeprowadzać dodatkowe badania aut osobowych, które mają być uznane za ciężarowe, aby ich właściciele mogli odliczać VAT od paliwa. Przypomnijmy, iż od 22 sierpnia wchodzi w życie zmieniona - dla...

Policjant ofiarą wypadku drogowego

Policjant ofiarą wypadku drogowego

9 sierpnia 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji regulujące postępowanie w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w policji. Określono szczegółowy tryb postępowania w sytuacji, gdy do takiego zdarzenia...

Rekompensata za wywłaszczenie z terenów pod autostrady

Rekompensata za wywłaszczenie z terenów pod autostrady

9 sierpnia 2005

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wprowadzenie zmian legislacyjnych, umożliwiających właścicielom nieruchomości zajętych pod budowę autostrady dochodzenie wynagrodzenia jeszcze przed wywłaszczeniem. Dotyczy to wejścia na wywłaszczane grunty zarówno pod budowę autostrad (na mocy...

Taksówkarze zapowiadają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Taksówkarze zapowiadają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

9 sierpnia 2005

Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP złoży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o sprawdzenie zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra finansów, za podstawie którego od dwóch lat muszą mieć w taksówkach kasy...

Nowe oznakowanie pojazdów Służby Celnej

Nowe oznakowanie pojazdów Służby Celnej

6 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej. Zasady te znajdą zastosowanie również do motocykli. Zgodnie z jego przepisami pojazd służbowy SC jest zielony i oznakowany odblaskowymi...

Zmiany w postępowaniu mandatowym

Zmiany w postępowaniu mandatowym

3 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy w sprawach o wykroczenia. Zmiany dotyczą postępowania mandatowego. Od dziś pokrzywdzony wykroczeniem może uczestniczyć w posiedzeniu sądu dotyczącym uchylenia mandatu karnego (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z...

Prezydent podpisał

Prezydent podpisał

2 sierpnia 2005

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa zawiera przepisy regulujące m.in. zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o...

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa weszła w życie z dniem publikacji....

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca uregulował sprawy członkostwa w funduszach krajowych i unijnych zakładów wykonujących działalność w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej...

Rząd zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej

Rząd zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej

2 sierpnia 2005

Rząd zaakceptował regulacje związane z infrastrukturą transportową, w tym: projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ma zastąpić dotychczasową ustawę o finansowaniu dróg publicznych, rozszerzając jej...

Poprawione zasady transportu zwierząt

Poprawione zasady transportu zwierząt

2 sierpnia 2005

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

2 sierpnia 2005

Znowelizowana ustawa o VAT nakazuje - w przypadku niektórych samochodów - przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych. Umożliwią one właścicielom już użytkującym tego typu pojazdy odliczanie VAT od paliwa. W przypadku, gdy podatnik nie przeprowadzi dodatkowych badań w terminie...

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

1 sierpnia 2005

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1160/2005/Wspólnoty Europejskiej z 6 lipca 2005 r. wprowadza zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, określające zakres dostępu służb prowadzących rejestrację pojazdów w państwach członkowskich do systemu...

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

1 sierpnia 2005

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2005/49/Wspólnoty Europejskiej z 25 lipca 2005 r. dotyczy ujednolicenia zasad homologacji pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe określonego zasięgu. Przepisy dostosowawcze winny być wydane najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Nabiera mocy 20. dnia po...

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

1 sierpnia 2005

Uchwalona przez Sejm ustawa o drogach publicznych, w części przepisów dotyczących przejazdu pojazdów nienormatywnych wprowadziła nowy załącznik do ustawy zawierający podwyższone wartości dopuszczalnych nacisków osi oraz zmienione stawki opłat i kar za przejazd pojazdów normatywnych....