Legislacja
Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

27 czerwca 2005

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury podano do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych...

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

27 czerwca 2005

Obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2005/14/WE z 11 maja 2005 r. wprowadza zmiany do dyrektyw z lat 1972-2000 ukierunkowując je na jednoznaczne określanie obowiązków państw członkowskich w zakresie gwarantowania ochrony ubezpieczeniowej wszystkim...

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

27 czerwca 2005

Komisja Europejska przyjęła regulację pozwalającą urzędom rejestrującym samochody na dostęp do tzw. bazy SIS, w której sprawdzą przeszłość używanych aut. SIS, czyli Schengen Information System, zbiera bowiem m.in. dane z policji, sądów i prokuratur o kradzionych samochodach,...

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

27 czerwca 2005

Decyzja KE nr 2005/438/WE z 10 czerwca zawiera zezwolenie na wykorzystywanie w naprawach pojazdów wprowadzonych na rynki przed 1 lipca 2003 r. tych części zamiennych, zawierających ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom, które weszły do obiegu po tym terminie....

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

24 czerwca 2005

Brakuje przepisów wykonawczych do ustawy, natomiast już 30 czerwca tracą ważność dotychczasowe zezwolenia na złomowanie aut, nie ma przepisów określających tryb i zasady wystawiania nowych. W konsekwencji właściciele złomowanych pojazdów będą mieli trudności z ich wyrejestrowaniem,...

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

23 czerwca 2005

Podkomisja stała ds. transportu złożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Autostradowym oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ich tekst jednolity. Zmiany dotyczą opłat za przejazd autostradami, zwrotu środków raz...

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

23 czerwca 2005

Zmianie ulegają przepisy art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 129 ust. 4A Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz organów celnych przeprowadzanie kontroli ruchu na terenie całego kraju. Tekst jednolity i aktualizowany...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

23 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Luksemburga pytanie, czy pobieranie akcyzy jest zgodne z europejskim prawem. Jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, że nie - budżet będzie musiał zwrócić około 1,3 mld zł osobom, które przywiozły samochody po 1...

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

22 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji. Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od...

Brak sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Brak sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

21 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania odpadów. Stawka za brak sieci zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z...

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

Kto wyznaczy jednostki do usuwania pojazdów z drogi i ich parkowania?

21 czerwca 2005

Opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K 23/04). Badając zgodność art. 130a ust. 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym z Konstytucją RP TK stwierdził ich niezgodność. Tak więc ze skutkiem z dniem 30 czerwca 2006 roku tracą moc przepisy ustalające...

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych
2

Rada Ministrów o zmianach ustawy o drogach publicznych

21 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 3921). Celem tego projektu jest doprecyzowanie przepisów ustawy o drogach publicznych w zakresie regulacji pojazdów nienormatywnych,...

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

Kierowcy nie płacą mandatów pozostawianych za wycieraczką samochodu

21 czerwca 2005

Po opublikowaniu informacji o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie bezprawności mandatów wkładanych za wycieraczkę samochodową, kierowcy - jak donosi "Gazeta Olsztyńska" przestali płacić mandaty za parkowanie w strefie płatnego postoju. "No i mamy problem" -...

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

21 czerwca 2005

Opublikowano decyzję Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych...

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Opublikowano tekst jednolity ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 czerwca 2005

Zgodnie z obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. ogłoszono jednolity tekst ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 101o i 101p....

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

Obowiązuje tekst jednolity ustawy o imprezach masowych - w tym na drogach

20 czerwca 2005

Obowiązuje, zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 2 czerwca 2005 r. tekst jednolity ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Tekst jednolity i aktualizowany ustawy dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 410d oraz 411 i 416....

Zwrot bezprawnie pobranych opłat za kartę miejską

Zwrot bezprawnie pobranych opłat za kartę miejską

18 czerwca 2005

Zarząd Transportu Miejskiego każdemu pasażerowi, który dwa lata temu zapłacił za kartę miejską zwróci pobraną opłatę. Postanowienie wynika z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w lutym ubiegłego roku nakazał władzom Warszawy zaprzestać pobierania 5 zł od...

Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego

Zgoda na nadanie nazwy ulicy lub placu wewnętrznego

17 czerwca 2005

Na posiedzeniu Sejmu RP w trzecim czytaniu przedstawiono sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. W ustawie o drogach publicznych przewidziano zmianę poprzez dodanie...

Nieważność uchylonej uchwały w sprawie parkowania

Nieważność uchylonej uchwały w sprawie parkowania

17 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił (wcześniej uchyloną) uchwałę w sprawie płatnego parkowania w Warszawie. Wyrok WSA jest nieprawomocny (sygn. VI SA/Wa...

Winiety i opłaty autostradowe jeszcze w lipcu?

Winiety i opłaty autostradowe jeszcze w lipcu?

17 czerwca 2005

W sejmie trwają przyspieszone prace nad zmianami ustaw: o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym i o transporcie drogowym Nowela ma chronić sieć dróg lokalnych położonych wokół płatnych autostrad oraz zmniejszyć koszty zewnętrzne transportu (wypadki drogowe, zanieczyszczenie...