Legislacja
Nowe oznakowanie pojazdów Służby Celnej

Nowe oznakowanie pojazdów Służby Celnej

6 sierpnia 2005

Zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej. Zasady te znajdą zastosowanie również do motocykli. Zgodnie z jego przepisami pojazd służbowy SC jest zielony i oznakowany odblaskowymi...

Zmiany w postępowaniu mandatowym

Zmiany w postępowaniu mandatowym

3 sierpnia 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy w sprawach o wykroczenia. Zmiany dotyczą postępowania mandatowego. Od dziś pokrzywdzony wykroczeniem może uczestniczyć w posiedzeniu sądu dotyczącym uchylenia mandatu karnego (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z...

Prezydent podpisał

Prezydent podpisał

2 sierpnia 2005

Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - ustawa zawiera przepisy regulujące m.in. zasady występowania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o...

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

Opublikowano zmiany w ustawie - Kodeks postępowania karnego

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustawa weszła w życie z dniem publikacji....

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

2 sierpnia 2005

Opublikowano ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca uregulował sprawy członkostwa w funduszach krajowych i unijnych zakładów wykonujących działalność w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej...

Rząd zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej

Rząd zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportowej

2 sierpnia 2005

Rząd zaakceptował regulacje związane z infrastrukturą transportową, w tym: projekt ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego ma zastąpić dotychczasową ustawę o finansowaniu dróg publicznych, rozszerzając jej...

Poprawione zasady transportu zwierząt

Poprawione zasady transportu zwierząt

2 sierpnia 2005

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

Jeszcze raz o dodatkowych badaniach technicznych

2 sierpnia 2005

Znowelizowana ustawa o VAT nakazuje - w przypadku niektórych samochodów - przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych. Umożliwią one właścicielom już użytkującym tego typu pojazdy odliczanie VAT od paliwa. W przypadku, gdy podatnik nie przeprowadzi dodatkowych badań w terminie...

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

Służby rejestrujące pojazdy otrzymały prawo wglądu do systemu Schengen

1 sierpnia 2005

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1160/2005/Wspólnoty Europejskiej z 6 lipca 2005 r. wprowadza zmiany w konwencji wykonawczej do układu z Schengen, określające zakres dostępu służb prowadzących rejestrację pojazdów w państwach członkowskich do systemu...

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

Homologacja pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe

1 sierpnia 2005

Dyrektywa Komisji Europejskiej nr 2005/49/Wspólnoty Europejskiej z 25 lipca 2005 r. dotyczy ujednolicenia zasad homologacji pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe określonego zasięgu. Przepisy dostosowawcze winny być wydane najpóźniej do 30 czerwca 2006 r. Nabiera mocy 20. dnia po...

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

Sejm zdecydował o 70 proc. rekompensacie

1 sierpnia 2005

Rekompensata dla koncesjonariuszy autostrad wynosić będzie 70 proc. (a nie jak pierwotnie zakładano 50 proc.) kwoty odpowiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby przejazdów 12-tonowych ciężarówek z winietami oraz stawki opłaty za przejazd autostradą takich pojazdów określonej przez...

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

Pojazdy nienormatywne na drogach publicznych

1 sierpnia 2005

Uchwalona przez Sejm ustawa o drogach publicznych, w części przepisów dotyczących przejazdu pojazdów nienormatywnych wprowadziła nowy załącznik do ustawy zawierający podwyższone wartości dopuszczalnych nacisków osi oraz zmienione stawki opłat i kar za przejazd pojazdów normatywnych....

Jeden podatek samochodowy

Jeden podatek samochodowy

6 lipca 2005

Projekt Komisji Europejskiej skierowany do krajów Unii Europejskiej przewiduje, iż opłaty przy rejestracji samochodów i podatki drogowe powinny przybrać postać jednolitej opłaty w całej Unii, jedyna zmienna część dotyczyłaby emisji spalin....

Wydanie świadectwa homologacji

Wydanie świadectwa homologacji

6 lipca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji (patrz: Serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS nr 102, nota z dn. 22.6.2005 r.). Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2...

Unijne tablice rejestracyjne

Unijne tablice rejestracyjne

5 lipca 2005

Jak podaje dziennik “Rzeczpospolita” - jeszcze w tym miesiącu do konsultacji społecznych trafi projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia od 1 maja 2006 r. unijnych tablic rejestracyjnych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje się do wymiany używanych obecnie tablic...

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

Zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach w paliwach

2 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać zarządzenie prezesa Rady Ministrów, który postanowił utworzyć Międzyresortowy zespół do spraw analizy przepisów o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych pod względem ich zgodności z przepisami Unii Europejskiej jako organ pomocniczy...

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

O przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - brak doradcy karany

1 lipca 2005

Sejm zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat do uchwalonej dnia 20 maja 2005 r. ustawy zaproponował poprawki dotyczące m.in.: terminu ważności...

Ustawa o transporcie przegłosowana

Ustawa o transporcie przegłosowana

1 lipca 2005

Na swoim 106. posiedzeniu Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, która zawiera znowelizowanie przepisów dotyczących organizacji i uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego, przepisów dotyczących zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz obowiązków osób...

A złomowiska?

A złomowiska?

1 lipca 2005

Zaczyna obowiązywać § 9 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury o wymaganiach, jakie ma spełniać stacja przeprowadzająca badania techniczne pojazdów. W całej Polsce wydano dotychczas jedynie 15 nowych zezwoleń na prowadzenie takiej działalności po 1 lipca (patrz: ? 1.7.2005 oraz ?...

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

Bezpłatny recykling tylko kompletnych wraków

1 lipca 2005

Wchodzi w życie rozporządzenie (patrz też: ? 29.6.2005) ministra infrastruktury, a którym określono listę istotnych elementów pojazdu kompletnego. Do bezpłatnego recyklingu będą przyjmowane pojazdy spełniające warunki określone w akcie. W przeciwnym wypadku opłata będzie wynosiła...