Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia brd

17 czerwca 2020

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia brd
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Wersja z dn. 5.6.2020 [kliknij]

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Zmiana ustawy o drogach publicznych. Od 24 kwietnia br. procedowany był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczył stworzenia rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego – jak to zostało zapisane w ramach opisu druku sejmowego nr 342. Ustawę przyjęto 6 maja br. na 11. Posiedzeniu Sejmu RP i już dnia następnego przesłano do Senatu RP. Tu ustawa po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca br. została w całości odrzucona. 5. czerwca 2020 ustawa została przekazana do podpisu prezydenta. Oczekuje na podpis i publikację w Dzienniku Ustaw.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (2018.2063), zostało wydane na podstawie art. 37a ust. 4b ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Wymieniony akt utraci moc z dniem wejścia w życia projektowanego aktu.

Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw transportu określi, w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę porę dnia, kategorię dnia, porę ruchu i płynność ruchu. Przepis określający organ, do którego odsyła upoważnienie ustawowe, został zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2020.?), w ten sposób, że Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) został zastąpiony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szefa KAS). Tym samym w pośredni sposób zostało zmienione upoważnienie do wydawania rozporządzenia.

Tak więc projekt przewiduje jedynie zmianę organu odpowiedzialnego za ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie merytorycznym powtarza obecnie obowiązujące przepisy. – Mając na uwadze pilny charakter projektowanego rozporządzenia projekt nie został poddany konsultacjom publicznym. Przeprowadzono konsultacje międzyresortowe, które zostały zakończone w dniu wczorajszym.

Projektowany akt ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r. co jest związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. (jm)