Legislacja

Czas na narodowy program brd w Polsce 2013-2020

22 listopada 2012

047b482ddd180461d19c07cf0e08a5b8bb2ac046

(Fot.: PD@N 447-17 sejm rp Krzysztof Białoskórski)

Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad trwającego 27. posiedzenia plenarnego Sejmu RP zrealizowano punkt, w trakcie którego sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tadeusz Jarmuziewicz (fot.) przedstawił dokument pn.: “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. W imieniu klubów złożone zostały 10-minutowe oświadczenia.

W dokumencie przedstawiono dane dotyczące wypadków drogowych, w tym statystyki, analizę przyczyn oraz działania podejmowane przez organy państwowe w celu zapobiegania wypadkom. Jako najczęstszą przyczynę wypadków raport wskazuje brawurę, a więc łamanie przepisów oraz prędkość niedostosowaną do warunków na drodze. Omówione zostały działania prewencyjne i edukacyjne podejmowane przez różne organizacje zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. W raporcie zostały ujęte również zmiany prawne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa drogowego, informacje na temat systemu ratownictwa drogowego w Polsce oraz propozycje dalszych działań. Dokument został opracowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 27 czerwca 2012 r. 12 września br. Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie dokumentu. Sprawozdanie komisji, z wnioskiem o przyjęcie dokumentu, na posiedzeniu plenarnym przedstawił poseł Stanisław Żmijan.

Fragmenty:

“(...) Działania prewencyjne i edukacyjne mają na celu kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym, jak również upowszechnianie zasad ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z pojazdu, w tym z urządzeń zabezpieczających, takich jak pasy czy poduszki powietrzne. Są one prowadzone na wszystkich szczeblach: w skali ogólnopolskiej i lokalnej, w ramach kampanii medialnych, szkoleń, pokazów, konferencji i seminariów, zajęć. Imprezy masowe zazwyczaj są połączone z rozpowszechnianiem materiałów edukacyjnych oraz symulacją wypadków samochodowych lub pokazami prawidłowego działania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Realizatorami tych działań są instytucje centralne w ramach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w imieniu której działa sekretariat, w tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Policja oraz reprezentanci sektorów: samorządowego, pozarządowego i biznesowego, tacy jak: Polski Związek Motorowy, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, placówki oświatowe, straż miejska i stowarzyszenia, fundacje czy firmy. (...)”

“(...) rekomendacje dalszych działań zawarte w sprawozdaniu za 2011 r.: stworzenie narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce 2013–2020 – to jest coś, co się pojawiło już w wystąpieniu ministra Nowaka kilka miesięcy temu w parlamencie; prace nad tym trwają, zaraz państwu powiem, na jakim to jest etapie – edukacja w zakresie zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drodze, popularyzacja dobrych praktyk w zakresie metod i środków uspokojenia ruchu, szczególnie wśród samorządowych zarządców dróg. (...)