Legislacja

Czy zatrzymywanie praw jazdy jest konstytucyjne?

5 czerwca 2015

Jak informuje “Dziennik Gazeta Prawna” Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich już bada konstytucyjność obowiązującego od kilkunastu dni przepisu, na mocy którego za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. w obszarze zabudowanym zatrzymywane jest prawo jazdy. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest to naruszenie konstytucji. Zatrzymywanie prawa jazdy jest dodatkową sankcją administracyjną wymierzaną razem z karami przewidzianymi przez kodeks wykroczeń. - Wprowadzenie tych dwóch podstaw odpowiedzialności, administracyjnej i karnej, rodzi niebezpieczeństwo naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 konstytucji. Kumulatywne stosowanie sankcji jest wyrazem nadmiernego rygoryzmu prawnego, który nie uwzględnia zasady proporcjonalności i jest sprzeczny z zasadą ne bis in idem, czyli zakazu podwójnego karania za ten sam czyn - wskazuje dr Marcin Warchoł, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego. - Będziemy na równi pochyłej, jeśli to organy wykonawcze będą pozbawiać człowieka jego uprawnień. A do tego doprowadziły przyjęte właśnie przepisy, które nie przewidują żadnego środka odwoławczego. Bo nie można za taki uznać odwołania od decyzji starosty, skoro w trybie administracyjnym nie bada się sprawy merytorycznie, tylko formalnie - podkreśla Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Fundacja zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten zaskarżył przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy do Trybunału Konstytucyjnego.