Legislacja

Definicja pojazdu fabrycznie nowego w interpretacji resortu infrastruktury

5 kwietnia 2019

Definicja pojazdu fabrycznie nowego w interpretacji resortu infrastruktury
Nowy pojazd - definicja: fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany (fot. Krzysztof Chrobak)

Definicję pojazdu nowego interpretuje resort infrastruktury: pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Do uznania pojazdu za „nowy pojazd”, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki. Resort nie przewiduje doprecyzowania przepisu i definicji pomieszczonej w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.

Zgłoszona wątpliwość. Grupa posłów zaadresowała do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie nieścisłości w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Ich wątpliwość wzbudziła definicja zapisana w art. 2 pkt 52 aktu: „62) nowy pojazd - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany;”. Posłowie uzasadniają: - Określenie to jest jednak dość nieprecyzyjne i budzi pewne wątpliwości w interpretacji ze względu na fakt, iż nigdzie nie jest ujęte, czym jest „pojazd fabrycznie nowy”. W tym kontekście nowym pojazdem mógłby być bowiem także pojazd kilku- czy kilkunastoletni z przebiegiem, o ile nie zostałby wcześniej zarejestrowany. Natomiast w przypadku art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług spotykamy się z definicją „pojazdu lądowego” będącego „nowym środkiem transportu”. W tym przypadku definicja jest bardzo szczegółowa i precyzyjna, przez co nie budzi najmniejszych wątpliwości. Jak należy rozumieć pojęcie „pojazd fabrycznie nowy”? - pytają posłowie. Oczekiwali także odpowiedzi na pytanie o ewentualne plany zmiany przepisu i doprecyzowania definicji.

Interpretacja pojęcia „pojazd fabrycznie nowy”. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił wiceminister Andrzej Bittel, który informuje: - Użyte w art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) określenie „nowy pojazd” oznacza - pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany. Do uznania pojazdu za „nowy pojazd”, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki z ww. definicji tj.: pojazd nie był nigdy zarejestrowany oraz jest pojazdem fabrycznie nowym. Zatem pojazdem nowy jest pojazd nieużywany i jednocześnie nigdy wcześniej niezarejestrowany. Minister potwierdza sytuację, iż w niektórych państwach członkowskich UE pojazdy określonej kategorii nie podlegają obowiązkowi rejestracji, a te trafiają także do Polski. Co istotne trafiają jako pojazdy, które nie były zarejestrowane, jednocześnie nie są fabrycznie nowe. I tu ciąg dalszy interpretacji resortu: - W związku z tym uznanie takiego pojazdu za nowy w świetle ww. definicji jest uzasadnione tylko w odniesieniu do pojazdu fabrycznie nowego (nieużywanego). Uwzględniając powyższe, jeżeli sprowadzony pojazd nigdy nie został zarejestrowany w państwie pochodzenia (z uwagi na brak takiego obowiązku), był jednak w tym państwie użytkowany, nie jest zatem pojazdem który można określić jako „pojazd fabrycznie nowy”.

Czy będzie doprecyzowanie definicji? Resort nie planuje zmiany i doprecyzowania przywołanej definicji. A. Bittel zauważa, że definicja z ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), będąca w kompetencjach Ministra Finansów, ma zastosowanie do kwestiach podatkowych, natomiast określenie zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym ma zastosowanie do aspektów ruchu drogowego. (jm)