Legislacja

Funkcjonariusz wpisze do CEPiK

7 września 2020

Funkcjonariusz wpisze do CEPiK
RCL. Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie. 4.9.2020. Dz.U. z 2020 r., poz. 1533 [kliknij]

Jak informowaliśmy mocą ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1517 - ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517) z dniem 4 grudnia zaczyna ona obowiązywać (z wyjątkami) przepisy tego tzw. pakietu deregulacyjnego. Tego samego dnia ogłoszony został Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie (Dz.U. 2020 r., poz. 1533).

Komunikat wydał minister cyfryzacji właśnie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517). Ustawa umocowała ministra do wydania komunikatu. Czemu służą regulacje? To właśnie minister określa termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie. Termin ustanowiony został na dzień 5 grudnia 2020 r. Czyli właśnie od tego dnia policjanci podczas kontroli drogowej będą mogli połączyć się z CEPiK oraz wprowadzić do niej informacje np. o zatrzymaniu uprawnień.

***

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r., poz. 1517) (fragmenty):

Art. 21. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających generowanie z systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów raportu potwierdzającego dane zgromadzone w tej ewidencji. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

2. W celu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1:

1) organy kontroli ruchu drogowego obowiązane do przekazywania danych o zatrzymaniu lub zwrocie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem zapewnią interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców w zakresie obejmującym przekazywanie i pobieranie danych z tej ewidencji,

2) podmioty uprawnione do ustalenia tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych zapewnią interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym ten rejestr w zakresie obejmującym pobieranie danych z tego rejestru – do dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 23. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

(jm)