Legislacja

W sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po zdarzeniu drogowym

7 września 2020

W sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po zdarzeniu drogowym
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie pod przewodnictwem s.o. Beaty Matysiak wydał wyrok w wciąż powracającej sprawie kosztów uprzątnięcia drogi po kolizji. Wątpliwość dotyczyła odpowiedzialnego: zarządcy drogi czy ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Postawiona w oparciu o art. 822 kc teza brzmiała: zanieczyszczenie drogi częściami karoserii i płynami eksploatacyjnymi w wyniku kolizji drogowej nie stanowi zniszczenia ani uszkodzenia drogi w rozumieniu art. 34. ustęp 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a uprzątnięcie drogi należy do ustawowych zadań zarządcy drogi; z tych względów koszty uprzątnięcia drogi nie są objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela sprawcy kolizji, zatem zarządcy drogi nie przysługuje z tego tytuły odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 9 lipca 2020 r. sygn. XIII Ga 55/20). Tak więc Sąd potwierdził, iż zarządcy drogi nie przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Inaczej orzekł Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, który jednocześnie orzekł 8 tys. zł odszkodowania. Sąd odwoławczy stwierdził, że sąd pierwszej instancji nieprawidłowo zinterpretował art. 34 ust 1 ustawy z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz art. 361 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 34 ustawy, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W sentencji do orzeczenia sąd podkreślił, że przerzucenie kosztów wykonania tych obowiązków na ubezpieczyciela OC uczestników kolizji drogowych powodowałoby bezpodstawne wzbogacenie zarządcy drogi, ponieważ środki konieczne do realizacji zadań własnych przewidzianych w ustawie samorządy otrzymują w ramach odpowiednich subwencji i dotacji budżetowych.

Dotychczas sądy przyjmowały, że nawierzchnia zanieczyszczona po kolizji powoduje pogorszenie stanu drogi i czyni ją niezdatną do użytku wypełnienia ustawową definicję zanieczyszczenia lub uszkodzenia mienia. Pojawiło się wiele opinii o niezrozumiałej argumentacji sądu. (jm)