Legislacja

Jan Szumiał: W ośrodkach szkolenia przybywa kursantów. Dlaczego?

26 lipca 2015

fe19132ba6cab75160ee51dd917838ac8c56600b(520-2)

 

 

 

 

Od 4 stycznia 2016 r .wchodzą w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczące okresu próbnego i ograniczeń dla nowo upieczonych kierowców. Wielu chętnych, aby zdążyć uzyskać prawo jazdy na dotychczasowych warunkach zapisuje się na kursy prawa jazdy już dziś. Przypomnijmy jakie zmiany nastąpią od 2016 roku:

 

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska po tym terminie prawo jazdy kategorii B, trwać będzie 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie jej wydany ten dokument.

1. W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

-kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego w formie zajęć teoretycznych trwających 2 godziny (płatny)

-praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę (płatne)

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy.

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

2. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie:

1) przekraczanie prędkości 50 km/godz. na obszarze zabudowanym, 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

2) kierowanie pojazdem nieoznakowanym nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;

3) podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4) osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. B.

3. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawi w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem;

4. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekaże niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.

5. Starosta prześle kierowcy i administratorowi centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego.

4eb8275d116755a95842095685e6b9dfa29cc8d2Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła

(właściciel, instruktor), Prezes Stołecznego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców