Legislacja

Nowela o prawach pieszych wraca do komisji

23 lipca 2015

Podczas 3. dnia 97. posiedzenia Sejmu RP posłowie rozpatrzyli, w drugim czytaniu, poselski projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Wnioskodawcy proponują, by pierwszeństwo mieli nie tylko piesi znajdujący się na przejściu dla pieszych, ale także osoby wchodzące na przejście. Jednocześnie projekt zobowiązuje kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych do ustąpienia pierwszeństwa nie tylko pieszym znajdującym się na przejściu, ale także osobom oczekującym bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie egzaminu na prawo jazdy o egzamin praktyczny z udzielania pomocy przedmedycznej, przeprowadzany przy pomocy manekina lub defibrylatora. Tę część egzaminu przeprowadzałby lekarz lub ratownik medyczny. Projekt zobowiązuje też Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o zmianach dotyczących pierwszeństwa na pasach. Pierwsze czytanie odbyło się 23 kwietnia 2014 r. w Komisji Infrastruktury. Projekt trafił do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 7, a komisja 21 lipca br. komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja rozszerzyła definicję ustawową ustąpienia pierwszeństwa – będzie nim także powstrzymanie się od ruchu, jeśli mógłby on zmusić pieszego korzystającego z przejścia dla pieszych od powstrzymania się od wejścia na nie. Został też doprecyzowany przepis dotyczący zasad ruchu pieszych. Będą oni musieli zachować szczególną ostrożność już w momencie oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych. Piesi znajdujący się na przejściu będą mieli – jak dotąd – pierwszeństwo przed pojazdem. Piesi oczekujący na możliwość wejścia na przejście będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami z wyjątkiem tramwajów. Komisja zaproponowała zobowiązanie pieszych, by przed wejściem na przejście dla pieszych musieli zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje im pierwszeństwa. Kierujący tramwajami będą mieli obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, ale już nie oczekującym na możliwość wejścia na nie. Komisja zaproponowała rezygnację ze zobowiązywania KRBRD do przeprowadzania kampanii informacyjnej. Odstąpiono też od propozycji zmian w egzaminie na prawo jazdy. W konsekwencji zmieniony został tytuł projektu na ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Posłowie zaproponowali ponadto wydłużenie vacatio legis ustawy z 12 do 18 miesięcy od dnia jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Sprawozdanie przedstawił poseł Józef Lassota. W związku ze zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Infrastruktury w celu ich zaopiniowania.