Legislacja

Jest rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych

16 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Podstawą jego wydania jest90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Określa ona: szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych; metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy, sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu, zwaną dalej “dokumentacją badania psychologicznego” oraz wzory stosowanych dokumentów; wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów; wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna; wysokość opłat za: badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, wpis do rejestru przedsiębiorców, wpis do ewidencji uprawnionych psychologów. Akt wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. Także z tym dniem traci moc poprzedzające je rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2005 r., które traci moc na podstawie art. 137 ustawy o kierujących pojazdami.

550e869c9b8857813a75c80b5018b679a3d01884

(498-38)