Legislacja

Już wiemy co z tzw. pakietem deregulacyjnym

20 marca 2019

Już wiemy co z tzw. pakietem deregulacyjnym
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. - Terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań zostaną określone w procesie legislacyjnym razem z Ministerstwem Cyfryzacji i będą powiązane z wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych – wyjaśnia resort (fot. Jolanta Michasiewicz)

Kierowcy uważnie śledzą obiecane im zmiany, a to m.in. likwidację karty pojazdu, likwidację nalepki kontrolnej, możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu numeru rejestracyjnego pojazdu z dotychczasowym wyznacznikiem terytorialnym, depenalizację za nieposiadanie przy sobie dokumentu prawa jazdy, możliwość czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu pojazdu oraz nadanie wydrukom z systemu CEPiK rangi dokumentu, co w przyszłości umożliwi rejestrację pojazdu przez Internet. Całość planowanych zmian ministrowie cyfryzacji i infrastruktury nazwali pakietem deregulacyjnym. Cześć zmian miała zostać przygotowana i obowiązywać do końca pierwszego kwartału 2019. Termin coraz bliżej i?

Resort cyfryzacji o postępie prac nad tzw. pakietem deregulacyjnym. - W ramach prac obejmujących zakres pakietu deregulacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji - zgodnie z ustaleniami Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu - przygotowało i przekazało 26 lutego 2019 r. do Ministerstwa Infrastruktury wkład do projektu ustawy (…) Niniejszy projekt był przedmiotem oceny Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Kolejnym etapem będzie skierowanie ww. projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji. Niezależnie od powyższego pragnę poinformować, że założenia projektu były przedmiotem uzgodnień roboczych z podmiotami uprawnionymi do przekazywania i udostępniania danych z systemu CEPIK - informuje w imieniu ministra Marka Zagórskiego Karol Okoński sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji.

Resort infrastruktury o postępie prac nad tzw. pakietem deregulacyjnym. - Ministerstwo Infrastruktury przekazało w 2018 roku do Szefa Centrum Analiz Strategicznych w KPRM zgłoszenie do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zawierające propozycje ułatwień dla właścicieli pojazdów, (…). Informujemy, że ww. zgłoszenie uzyskało pozytywną rekomendację Centrum Analiz Strategicznych w styczniu 2019 r. oraz w lutym 2019 r. zgodę Zespołu ds. Programowania Prac Rządu na dalsze procedowanie. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, w celu przedłożenia go Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu. Część z rozwiązań, które zostaną zaproponowane w projekcie ustawy, będzie wynikiem również pakietu deregulacyjnego wnioskowanego przez Ministra Cyfryzacji, który jest inicjatorem propozycji m.in. zwolnienia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego dokumentu prawa jazdy, rezygnacji z obowiązku wydawania nalepki kontrolnej czy też nadania raportowi generowanemu z CEP mocy dokumentu potwierdzającego dane zgromadzone w ewidencji. W przypadku podjęcia przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu decyzji o wpisaniu ww. projektu ustawy do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, zostanie rozpoczęta procedura legislacyjna, w tym również konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe z chwilą udostępnienia na stronach BIP Rządowego Centrum Legislacji, umożliwiając zapoznanie się z wszystkimi zaproponowanymi rozwiązaniami - informuje w imieniu ministra Andrzeja Adamczyka Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

Odpowiedź na pytanie - KIEDY? Tu - jak zapowiadali ministrowie w październiku 2018 r. - dowiadujemy się, że wejście w życie nowych przepisów będzie odbywało się etapowo. Dokładnie resort cyfryzacji mówi: - będą wprowadzane stopniowo, etapami - po uchwaleniu projektowanych w tym zakresie przepisów. Aktualnie, po stronie centralnego systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców prowadzone są prace dotyczące przygotowania tego systemu do wdrożenia rozwiązań w zakresie jazdy bez dokumentu - prawa jazdy. Na 2019 r. zaplanowano również prace w zakresie pozostałych elementów pakietu deregulacyjnego. Oczywistym jest, że dokładne terminy wejścia w życie poszczególnych rozwiązań zostaną określone w procesie legislacyjnym. My będziemy uważnie śledzili dalszy postęp prac nad tzw. pakietem deregulacyjnym. (jm)