Legislacja

Kierownik osk i dyrektor word z dostępem do centralnej ewidencji kierowców

30 marca 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia dotyczące centralnych ewidencji: pojazdów i kierowców:

–rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (2016.413). Rozporządzenie określa zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów. A tu: organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; zakładom ubezpieczeń, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, stacjom kontroli pojazdów oraz ministrowi sprawiedliwości.

–rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców(2016.412). Rozporządzenie określa zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców. A tu: organowi właściwemu w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami; marszałkowi województwa; organom kontroli ruchu drogowego, prokuratorowi oraz organom orzekającym w sprawach o naruszenia w postępowaniu dyscyplinarnym; sądom; szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; kierownikowi ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r.; oraz dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej; Kierownikowi ośrodka szkolenia kierowców zapewnia się dostęp do danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 4, ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1-22 i 24 ustawy - Prawo o ruchu drogowym; dyrektorowi wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego; Biuru Informacyjnemu Krajowego Rejestru Karnego.

Akty wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.