Legislacja

Koszty badań diagnostycznych wzrosły dwukrotnie

4 czerwca 2012

Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje zmianę rozporządzenia regulującego opłaty za badania techniczne pojazdów, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej można oczekiwać jej wejścia w życie? Jakie są przyczyny niedotrzymania przez resort deklaracji złożonych parlamentarzystom w odpowiedzi na kierowane przez nich stosowne interpelacje i wystąpienia, dotyczące konieczności rozwiązania przedmiotowego problemu? - pyta ministra transportu poseł Leszek Aleksandrzak (interpelacja nr 4808). Pytający na konkretnym przykładzie uzasadnia opinię, iż stale koszty działalności od ostatniej regulacji opłat za badania diagnostyczne wzrosły dwukrotnie. To spowodowało nieopłacalność świadczenia takich usług. Poniżej pełen tekst interpelacji, natomiast odpowiedź resortu, która już została udzielona - w najbliższym numerze tygodnika.

 

Interpelacja (nr 4808)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów

 

Szanowny Panie Ministrze! W ramach prowadzonej działalności poselskiej na moje ręce kierowane są liczne wystąpienia przedstawicieli podmiotów gospodarczych prowadzących stacje kontroli pojazdów, w których formułowany jest postulat dostosowania opłat za badania techniczne pojazdów do obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców prowadzących usługi w tym zakresie.

Zainteresowani przypominając, iż opłaty za badania techniczne - regulowane rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261, z późn. zm.) – nie uległy zmianie od siedmiu lat. Wyrażają przy tym rozgoryczenie i zniecierpliwienie, iż mimo wielu działań środowiska w tym zakresie, kwestia ta jest bagatelizowana przez administrację państwową bądź odkładana na późniejszy termin.

Formułują przy tym zarzut, iż minister transportu (poprzednio infrastruktury) nie dostrzega, że od wprowadzenia ostatnich stawek opłat (2004 r.) diametralnie zmieniły się warunki ekonomiczne funkcjonowania podmiotów gospodarczych prowadzących tego rodzaju działalność. Nowelizacja rozporządzenia dokonana w 2009 r. spowodowała jedynie zmniejszenie się dochodów z tych usług poprzez zmniejszenie pozycji cennikowych. Podwyższenie w 2011 r. stawki podatku VAT do 23% także spowodowało zmniejszenie dochodów, ponieważ opłaty ustalone rozporządzeniem są cenami brutto. Dodatkowo zobowiązano przedsiębiorców do wykonywania nieodpłatnych usług na rzecz CEPiK i ponoszenia opłat z tym związanych. Od roku 2004 diametralnie wzrosły wszystkie stałe i niezależne koszty działalności. Obrazują to poniższe dane, przekazane przez jedną z firm z woj. dolnośląskiego:

- wzrost cen energii elektrycznej z 284 zł za MWh do 620 zł za MW (dostawca Grupa Tauron),

- wzrost cen paliw (średnio olej napędowy i etylina) z 3,20 zł za litr do 5,80zł za litr,

- wzrost cen ogrzewania (np. olej opałowy) z 2,10 zł za litr do 4,60 zł za litr,

- wzrost podatku od nieruchomości (budynków) z 17,42 zł za m2 do 21,05 zł za m2,

- wzrost kosztów wynagrodzeń - przeciętne w sektorze przedsiębiorstw z 2405 zł do 3770 zł.

Tak więc - zdaniem zainteresowanych - stałe koszty działalności od ostatniej regulacji opłat za badania diagnostyczne wzrosły dwukrotnie. Spowodowało to zupełną nieopłacalność świadczenia tych usług. Skutkiem tej sytuacji - utrzymywania niezmienionych opłat przy wzroście kosztów działalności - jest brak środków na utrzymanie stanu technicznego obiektów stacji kontroli i ich wyposażenia, w tym wymianę bądź modernizację urządzeń służących badaniom pojazdów. Pogarsza to jakość usług, a w efekcie może prowadzić do zagrożeń w ruchu drogowym.

Proszę Pana Ministra o jasne i precyzyjne ustosunkowanie się do postawionych poniżej pytań. Nie chciałbym bowiem, aby powtórzyła się sytuacja z poprzedniej kadencji Sejmu, gdy mój ówczesny kolega klubowy poseł Stanisław Stec złożył w tej sprawie interpelację i w odpowiedzi otrzymał zapewnienie, że sprawa rozwiąże się wraz z planowanym na pierwsze półrocze 2011 r. przyjęciem ustawy o dopuszczaniu pojazdów do ruchu drogowego. Niestety, pomimo upływu roku czasu, ustawa nie weszła w życie, a rozporządzenie o opłatach nie uległo zmianie. W tej kwestii popieram stanowisko prezentowane przez przedsiębiorców działających w tej branży, że zmiana opłat nie musi czekać na całościowe ustawowe uregulowanie problematyki badań technicznych w zapowiadanej ustawie. Wyjściem z tej sytuacji jest zmiana przez ministra transportu – w ramach posiadanych kompetencji – rozporządzenia, co pozwoli przynajmniej częściowo poprawić sytuację ekonomiczną przedsiębiorców tej branży.

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.

1.Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje zmianę rozporządzenia regulującego opłaty za badania techniczne pojazdów, a jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej można oczekiwać jej wejścia w życie?

2.Jakie są przyczyny niedotrzymania przez resort deklaracji złożonych parlamentarzystom w odpowiedzi na kierowane przez nich stosowne interpelacje i wystąpienia, dotyczące konieczności rozwiązania przedmiotowego problemu?

Z poważaniem

Poseł Leszek Aleksandrzak

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r.