Legislacja

Leniwy urzędnik zostanie ukarany

12 lipca 2011

71f12f3e2c2136504a98f80508552e79c85cb935(Fot.: 394-17jm)

^ Organy administracji publicznej, które zbyt wolno rozpatrują sprawy będą szybciej karane sankcjami finansowymi. Czy sprawy w urzędach mają szansę być rozpatrywane szybciej?

W życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1011.76.409). Przepisy w sprawie skarg na przewlekające się załatwienie spraw w urzędach od dzisiaj umożliwiają ukaranie urzędników odpowiedzialnych za zwłokę. Dotychczasową długotrwałą procedurę uproszczono. Skrócona została także procedura odwoławcza. Prawnicy komentując przepis zgłaszają wątpliwość co do skuteczności przepisu. Ich zdaniem przepisy o odpowiedzialności urzędników w Polsce są tak konstruowane, by efekt w postaci sankcjonowania nieudolności urzędniczej był ograniczony

 

Rozdział 1. Orzeczenia sądowe: Art. 149. § 1.Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6.

Rozdział 2. Koszty sądowe: Art. 229.§ 1. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym, z wyjątkiem grzywien, o których mowa w art. 55 § 1, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1, mogą być umorzone lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

§ 2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty należności określonych w § 1. W rozporządzeniu należy określić organy uprawnione do umarzania, odraczania, rozkładania na raty oraz cofania odroczenia i rozłożenia na raty należności, okresy na jakie należności te mogą być odroczone lub rozłożone na raty, zakres umorzenia, sposób udokumentowania wniosku przez dłużnika, a także przypadki, w których należności mogą być umorzone z urzędu w całości lub w części.