Legislacja

Małe tablice, duży problem

3 listopada 2022

Małe tablice, duży problem
„Zabrania się umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej” - art. 60 ust. 1 pkt 3b Ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Za użycie niewłaściwych tablic w taryfikatorze mandatów przewidziano grzywnę w wysokości 300 zł. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 1 listopada br. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów [kliknij]. Zmienione m.inn. poprzez doprecyzowanie kwestii dotyczących obowiązujących procedur badan i obowiązków diagnostów. System ma być „szczelny”. I tu wraca - sygnalizowana z chwilą wejścia w życie tzw. pakietu deregulacyjnego - kwestia tzw. małych tablic. Diagnosta nie może potwierdzić pozytywnego przeglądu technicznego, gdy w pojeździe bezzasadnie używane są te małe tablice rejestracyjne.

Diagności będą musieli zwrócić uwagę na małe tablice rejestracyjne używane w pojazdach z rynku europejskiego. Przypomnijmy od grudnia 2018 r. właściciele pojazdów sprowadzanych z USA czy Japonii uzyskali prawo stosowania mniejszego formatu tablic. Odpowiedniego do fabrycznych ramek i zderzaków. Właściciel pojazdu został zobowiązany do złożenia w trakcie rejestracji oświadczenia, że ich pojazd jest przystosowany do montażu mniejszego formatu tablic. Ustawodawca do art. 60 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dopisał zakazy związane z oznakowaniem i użytkowaniem pojazdu - dopisano punkty: 3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone oraz 3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej. Niestety dziwna moda na te tablice trwa.

Od 1 listopada br. - według „uszczelnionego” rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066 [kliknij]) posiadanie tzw. małych tablic rejestracyjnych może okazać się przesłanką uniemożliwiającą potwierdzenie przejścia przeglądu technicznego. Wówczas niezbędna jest wizyta w wydziale komunikacyjnego dla wyrobienia - na koszt właściciela - tablic właściwych. Ponadto - nadal właściciel za nieuzasadnione używanie tych małych tablic może otrzymać mandat (od 1 stycznia 2022 r. umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej, jest karane mandatem w wysokości 300 zł.), funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny, a pojazd zostanie odholowany na policyjny parking. Czyn złożenia nieprawdziwego oświadczenia złożonego w wydziale komunikacji jest zagrożony kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2012.996 z późn. zm.):

„§ 1. Badania techniczne polegają na:

1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:

a) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą” lub ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.7)),

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305), zwanego dalej „rozporządzeniem o warunkach technicznych”,

c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1401),

d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 oraz z 2015 r. poz. 669),

e) przepisach Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 874 i 1307), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób, zwanej dalej „umową ADR”, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów,

f) międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego, oraz

2) ocenie prawidłowości działania pojazdu.” (jm)